Essay

Spørgsmål om verden – svar i ørkenen

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Verdenssituationen ?!  –  det efterlader flere spørgsmål end svar.

Her er nogle få glimt af hvad jeg tænker, og hvorfor jeg mener at man bør løfte blikket og anstrenge sig noget mere, på alle måder. Jeg har trods alt brugt hele mit liv, opøvet mig i flere videnskabelige fagdiscipliner – og kan derfor idag oftere gennemskue hvad der foregår både lokalt, globalt og i endnu større strukturer, som vi er underlagt.

 

Hvor mange er opmærksom på solens afgørende betydning for det globale klimas udvikling ( menneskens aktiviteter er stort set underordnede ) ?  Selv IPCC ignorerer solens betydning – således at den officielle “videnskab” idag befinder sig på et erkendelsesniveau, som står lavere end verdensreligionerne – ja, sådan er det, da verdensreligionerne ( hvis ærinde ikke umiddelbart er det samme som traditionel og redelig videnskab ) anerkender solens centrale rolle, hvilket kommer til udtryk over hele planeten hvor solguder er placeret øverst i gudernes rangorden. Selv i kristendommen er jesusfiguren oprindelig modelleret over solguds-modellen ( med inspiration fra Mithras ).

 

Nå men nu til sagen – fragmentariske tanker om en fragmenterende verden :

De store aktører – de ansigtsløse og navnløse koncentrationer af penge, magt & frontteknologi – står for destabilisering af enhver art på globalt plan.

Hele det nuværende skift fra “vest” til “øst” er en geopolitisk teaterforestilling, som bombarderer en paralyseret verdensbefolkning med endeløse løgne, bedrag, tyveri og mord. Bag denne forestilling er det væsentlige og afgørende skjult for øjet. Begivenhederne er i en større kontekst, både en gentagelse af historien ( udført af de samme aktører ) – men allervigtigst, er samtidig en overgang og forberedelse til en helt ny global situation. Den nye situation består ikke kun af videreførelse af de hidtidige magtkonstellationer og -spil, men også af rationelt begrundede årsager, som skal søges i forhold udenfor menneskenes indflydelse – nemlig et nært forestående overordnet skift i solsystemet, med dets planeter. Solens cykliske processer er mange, fra en kort 11-års cyklus, over 22-års cyklus … 400-års cyklus ( officielt anerkendt af NASA ) til 100.000-års cyklus ( påvist af glaciologer/geologer/astro-meteorologer m.fl.. ( af ukendte årsager går NASA ikke længere end at anerkende 400-års cyklus )  Dette er stadig nyt i videnskabeligt regi, nogle få årtier, og kendskabet hertil er stadig ikke så udbredt. Det umiddelbart forestående klimatiske skift – fra interglacial varmeperiode de sidste ca 15 000 år til glacial kuldeperiode de kommende ca 85 000 år, forstærket i overgangen af sammenfaldet mellem 400-års cyklus og 100.000-års cyklus – er baggrunden for meget omfattende investering og udvikling af planteproduktionsanlæg ( udenfor offentlighedens opmærksomhed ), som opbygges i det ækvatoriale bælte rundt om hele jorden, i Sahara, Den arabiske Halvø, Amazonas, Gobi m.fl.  Der er stort set intet om disse forhold, hverken i massemedier eller på internet. For at indkredse disse aktiviteter, må man via faglig indsigt lære sig hvordan denne viden kommunikeres indenfor forskellige berørte faglige discipliner.

Jeg dækker til husbehov ca 12 naturvidenskabelige discipliner for at foretage sådanne sammenkoblinger og afkodninger – og benytter mig derfor i høj grad af de undersøgelser fagfolk gennemfører indenfor deres respektive fagdiscipliner. Det er et evigt arbejde at komme til disse evidensbaserede fakta og videnskabelige undersøgelser.

Disse overordnede områder udvikles på højtryk hen mod en fremtidig infrastruktur, hvor der tages højde for at den forestående globale nedkøling/istid vil indkapsle både sydlig og nordlig hemisfære i is, mens det ækvatoriale bælte stadig vil være isfrit.  De planteproduktionsanlæg der etableres i dette bælte laver officielt biobrændsel idag, men kan naturligvis fra det ene øjeblik til det andet omstilles til fødeproduktion. I det ækvatoriale bælte findes alt hvad der skal til for denne produktion – eksempelvis gavner destruktion af lande, konfiskation af jord osv i det ækvatoriale bælte de som investerer i denne fremtidige planteproduktion – Libyen er et oplagt eksempel : landet smadres = adgang til dets ressourcer, masser af uudbygget landterritorium i Sahara, kæmpestore oaser og underjordiske ferskvandssøer, olie/gas til brug i drivhus, hvor vand/lys, varme og opkoncentration af CO2 til 800+ PPM i drivhus for at skabe optimale vækstforhold.

Hovedparten af alle investeringer på globalt plan har i de seneste årtier været orienteret efter 2 hovedretninger – dels imod øst, dvs Kina ( til dels India ) – og dels mod syd, mod det ækvatoriale bælte ( Brazil/Amazonas, Sahara, Gobi, Indonesia ). De 2 tydeligste indikatorer herpå er : (1) udvikling af landtransporten – klimaresistente vakuum-togkorridorer over hele det euroasiatiske kontinent ( “silkevejsprojektet”/”belt&Road Initiative”, som er vidt forgrenet, og IKKE ” one way” ) – samt (2) de nye dyrkningsanlæg i Sahara, Gobi – pt officielt anvendt til biobrændselproduktion. Under Sahara og Gobi findes ferskvandsreservoirer & olie/gas ( til både energi, lys/varme, samt CO2-produktion = man skal op til 800+ PPM for at opnå optimal plantevækst i drivhuse )

Amazonas ryddes pt i det største omfang nogensinde – sandsynligvis for at etablere nye dyrkningsanlæg, når de nuværende ressourcer er opbrugt . 

Landgrabbing i Amazonas, Sahara, Gobi, Indonesia, Congodeltaet er forklædt på forskellig måde – noget forklædt som ny teknologi i firmaregi, andet underlagt allerede eksisterende stater og en rest, hvor der mellem flere stridende parter dystes gennem konflikt og krigsførelse om hvem der skal modtage gunsten og sikre sig overlevelse i fremtiden på lang sigt.

Indonesias undersøiske topografi på lave havdybder vil være den store overraskelse for de fleste, da de fremtidige havfødte landmasser først vil afsløres når kommende havniveaufald slår igennem ( som følge af vandbinding i akkumulerende iskapper, der med kommende istid vil vokse og dække sydlig og nordlig hemisfære ).

I det ækvatoriale bælte bor der ca 1 MIA idag – det samme tal som ofte nævnes som den størrelse der tilstræbes gennem populationskontrol. ( ifm populationskontrol tænkes der højst sandsynligt på andre mennesker, end dem der idag befinder sig i det ækvatoriale bælte = migration / genocide forude ? – altovervejende sandsynligt ).

Bemærk : i hele det ækvatoriale bælte findes fluvialstrukturer ( vandaflejrings-strukturer ), som grundlæggende er skabt under de forrige stor-istider – der findes idag ( interglacial periode ) ikke vandmængder, der kan forklare Amazonasdeltaet, Congodeltaet ( samt til dels Nildeltaet og de underjordiske flodsystemer i Sahara ) og  de undersøiske fluvialstrukturer i Indonesia-regionen/Torrestrait m.m. Fluvialstrukturer af sådanne dimensioner kan kun dannes når der på begge sider af det ækvatoriale bælte befinder sig enorme mængder af afsmeltende vand fra is, der presser sig på fra de respektive hemisfærer.

Jeg  antyder og skitserer her fortløbende og kommende cykliske naturfænomener og problematikker, samt heraf afledte igangværende/forberedende menneskeligt udførte strategier – men de bør naturligvis gennemarbejdes, analyseres og forståes endnu bedre end gjort her. Dette er altså kun en synops.

 

*

 

Endelig vil jeg igen gøre opmærksom på en vigtig problemstilling, som også berører opfattelsen af pengesystemer.

Der er et overordnet problem med mono-tankegang – det kommer både til udtryk i en imperialistiske strukturer, f.eks “en unipolar” verden, som eksempelvis Det britiske imperium og “Pax Americana”, samt i det monetære pengesystem.

Der er IKKE brug for et centralistisk pengesystem, hvadenten det er statsligt/offentligt eller privat kontrolleret ( selvfølgelig er det private altid værst ) – der er brug for lokalt forankrede valutaer, i et system som bl.a. af Bernard Lietaer er beskrevet som “complementary currencies”.

En strukturel fælde ?

Crypto-currency og block-chain er – som navnet siger – kryptiske lænker. Selvom flere aktører IKKE kan se transaktionerne, er også cryptocurrencies protokolleret og under fuld kontrol af af det overstatslige ICANN = hvilket er ensbetydende med at stater/regeringer/andre indflydelsesrige/dominerende aktører må anmode “ICANN-masters-of-the-uniperverse” om at få adgang data. ICANN har adgang til AL data, og hvis det skønnes at situationen lægger op til det give andre adgang til ALT.

Kontanter er stadig det sikreste system – bortset fra positivt tilvalgte “fattigdomsløfter og -idealer” i katolske traditioner, eller hellige saduer i Indien   😉

 

 

Se mere :    ( replace with . )

https://www∆nedersteetage.com/penge/

&

https://www∆nedersteetage.com/fed-up-with-fed/

 

local currency –  complementary currency  –  D-mark  – Irske Pund   – janter / Mord, Dk  –  “LØN”, Christiania, Kbh, Dk  –  social-CARE-ticket-system, Japan  –  Bernard Lietaer  – timebanking  –  byttetjeneste  –  “hjælp”  –  Østrigsk byttetjeneste –  naturalieøkonomi   –  Centre Songhai, Benin m.fl

 

 

 

 

 

 

 

En kommentar

Skriv et svar