Essay

PENGE

 

 

 

 

pengestrukturer,  -systemer og -arkitektur bag slør og “bankhemmeligheder”

 

 – noget af det du skulle have lært i din skolegang, for at forberede dig på et liv i et kapitalistisk samfund,

men som end ikke blev tildelt 5 minutter, ud af ca 10-12 års skolegang.

 

 

 

 

 

 ”  the world  moves  around  “

RIGHT  !

money  makes  the  world  go round ...  “

NONSENSE  !

 

 

 

 

 

 

Marinus van Reymerswaele, 1538

 

 

 

 

 

 Skal menneskene tjene pengene – eller skal pengene tjene menneskene ?

 

 

 

 

I forbindelse med at jeg ville hæve nogle af mine penge i form af kontanter, spurgte jeg forinden ind til bankens forretningsgang. Banken anførte at den for beløb under en vis grænse ikke spurgte nærmere ind til det, men over grænsen jfr “hvidvaskningsloven” var pålagt at gøre det.

Jeg besluttede at bestille et kontantbeløb under den omtalte grænse. Før den aftalte forretningsgang skulle gennemføres ringede banken tilbage og meddelte at den alligevel ville afholde “forhør”, selvom jeg havde fulgt bankens tidligere anvisninger og holdt beløbet under den anførte grænse. Jeg spurgte hvorfor banken ikke fulgte sine egne udstukne grænser, som præciseret i forudgående samtale, hvortil banken svarede :  ” vi arbejder med flydende grænser … ”

Jeg havde forberedt mig hjemmefra, og mødte op med en udskrevet erklæring, trykt så småt at den blot fysisk blev modtaget af banken men ikke læst på stedet, først efterfølgende efter afsluttet forretning.

Her gengives ordlyden af erklæringen – som frit kan benyttes, hvis du står i en lignende situation, og ikke vil acceptere bankers og myndigheders berygtede mistænkeliggørelse af almindelige handlinger blandt almindelige folk – mens de friholder sig selv for tilsvarende “aktindsigt”, selvom de håndtager helt anderledes exorbitante finansielle transkationer.

 

 

 

 

Til  “BANK”

ERKLÆRING OM ANVENDELSE AF KONTANTER

Jeg bekræfter at jeg modtager mine egne penge, og at jeg udstyret med dette lovlige betalingsmiddel, bruger dem som jeg vil, i det omfang jeg når til enighed med dem jeg interagerer med.

I den anledning vil det være passende at banken på tilsvarende vis oplyser hvordan den er kommet i besiddelse af de kontanter, som udleveres. Da penge er nummerede, og registreres i seddelautomater/-tællere m.m. og derfor kan spores, må denne opfordring være lige så let at imødekomme, som det er for banken at spore alle andres mindste pengebevægelser og transaktioner “in real time”.

Jeg kender ikke på forhånd til hvad mine kontanter vil blive brugt til, men interesserer mig kun for naturlig adfærd og social omgang med disse, for lovlig anvendelse til handel i videste forstand, samt almennyttige formål. Med kontanter kan jeg komme medmennnesker i nød til undsætning uden at inddrage mellemhandlere/kontrollanter/eksekutive instanser som har ubegrænset magt til at blokere handlinger/hjælp på stedet – KUN med kontanter, eller anden fysisk hjælp, er jeg sikker på at kunne hjælpe nødstedte, som jeg møder på min vej, økonomisk eller på anden måde – med elektroniske transaktioner er denne sikkerhed for rette situationsbedømmelse og handlinger IKKE tilstede – ved at banker, myndigheder, efterretningstjenester, hackere, samt et ukendt antal potentielt digitale kriminelle bryder ind i private relationer, stiger risikoen for at ødelægge/blokere vigtige sociale funktioner exorbitant.

Ligesom det er tilfældet med elektroniske pengetransaktioner, står jeg ikke til ansvar for hvordan evt. mellemparter, anden part, 3. parter, samt øvrige efterfølgende modtagere af mine kontanter sideløbende/sidenhen forvalter dem. Til gengæld begrænses rækken af kendte og ukendte mellemhandlere, der i ukendt omfang optræder i forbindelse med stort set alle elektroniske pengetransaktioner, i det øjeblik jeg bruger kontanter. Med kontanter er der ikke mulighed for at intervenere imellem mig og anden part – hvadenten sådanne mellemhandlere måtte gøre det indenfor lovens ord og ånd, eller ej. Banken er selv er en sådan mellemhandler, omgærdet af “bankhemmeligheder”, som umuliggør at jeg kan bedømme hvorvidt bankens handlinger og motiver følger lovens ord og ånd – direkte adspurgt hertil svarede banken ” vi arbejder med flydende grænser”. Hvad ville banken svare, hvis jeg i denne erklæring gjorde bankens ord til mine egne ?

Da den økonomiske kriminalitet idag hovedsageligt sker ifm elektroniske finanstransaktioner, så medvirker jeg til at begrænse og eliminere økonomisk kriminalitet i det omfang jeg bruger kontanter. Det skal banken ikke takke mig for – ligesom jeg heller intet har at takke banken for !

Jeg forbeholder mig ret til at afkræve banken svar på de samme spørgsmål som banken stiller mig, med henvisning til den samme lovgivning, samt afkræve banken svar på de spørgsmål der eventuelt måtte opstå i forlængelse heraf – banken bør efterleve de præmisser og moralske erklæringer som den påkalder sig over for andre.

…………………………………………………………………………… 

( underskrift )

……………………………………………………………………………

( bankens underskrift, som bekræfter at kontanterne er lovligt tilvejebragt af banken )

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGE

– i historisk og videnskabeligt/filosofisk perspektiv

 

 

 

Det reelle problem ( = FED/centralisme )

– og det reelle alternativ  ( = Complementary Currencies/De-centralisering/lokalisering ) :

 

 

FED blev indstiftet for over 100 år siden. I løbet af denne periode er dollarens værdi og tabet af  købekraft faldet til under 5% – og FED fortsætter indædt og målrettet – den nedre grænse repræsenterer de kontanter, som folk selv holder i lomme og under madras.

Lincolns “greenbacks” har holdt værdien siden de blev indført – idag veksles 1 “greenback” for ca 25 FED-dollars …. og kursen stiger omvendt proportionalt med FED-dollarens værditab.

Dette fænomen illustrerer en vigtig – og overset mulighed :  at udfasede valutaer kan bruges som et parallelt pengesystem, som qua sin status som fhv officiel valuta ikke længere kan rammes af indefra/udefra kommende manipulation/spekulation. Det kaldes hos Bernard Lietaer for “complementary currency”, og det repræsenterer livs- og samfundsvigtige alternativer/overlevelsesmuligheder for almindelige folk i et ellers centralistisk/kontrolleret/total-korrupt/organiseret kriminelt monetært penge-digi-diktatur – som det vi befinder os i idag.

De alternativer, der her tales om, er totalt fraværende i massemedier, og omtales heller ikke hvis f.eks “Nationalbanken” selv udgiver en beskrivelse af dens grundlæggende konstruktion og funktion. Folk holdes bevidst i uvidenhed om pengenes verden, dens arkitektoniske strukturer og vitale funktioner af afgørende betydning for liv og samfund. Bankernes og finansindustriens hæmningsløse overflod af uudtømmelige midler, besiddelser og grænseløse indflydelse helt ind i social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige sektorer qua finansloven, burde få alle alarmer til at ringe, hvis folk tænkte hele pengefænomenet igennem.

Eksempler på “complementary currencies” er flere – nærliggende er det at fremdrage Tyskland som eksempel:

Da den daværende officielle D-mark blev udskiftet med euroen i 90’erne, var vekselkursen 2 D-mark = 1 euro. De folk der dengang tænkte sig om, var velbegrundet skeptiske og klar over at det ville medføre yderligere økonomisk tilbagegang og generel forringelse af almindelige folks livsvilkår, arbejde og hverdag. Derfor valgte mange kun at veksle nødtvungent et minimum til “de nye falske penge” ( eller rettere : euroen, værende mere falsk end den fhv D-mark i mindre grad også var… ). De resterende D-mark, som folk beholdt, indgik i tiden efter i almindeligt samarbejde, social interaktion og lokal produktion, fortrinsvis blandt folk direkte samt  småerhverv – og blev en succes. Istedet for rigide myndigheder ( som det eklatant er tilfældet med skat/told i DK ), så forstod både almindelige folk, samt myndigheder og stat – at den officielle euro, kombineret med D-mark´en som “complementary currency” sammen bedre løste opgaven for hele det tyske samfund – og derfor fik det lov at fortsætte frem til idag, hvor vekselkursen mellem disse valutaer er 1 D-mark = 1 euro. D-marken er stadig den samme som i 90’erne, mens euroens værdi i denne periode er halveret – undersøg det selv, hvis du kan komme igennem WWW-støjsendere og logaritmer.

Der findes flere eksempler på disse “complementary currencies” og deres succes. Forsøg har også i det små været igang i DK, men et mere råt og gennem-organiseret ( = gennemkorrupt ) magt/volds-monopol, skal man lede længe efter. Hvorfor er der så meget ro, ordentlighed og renhed i DK ? – dels fordi alle lyver om de egentlige realiteter for sig selv og hinanden – og dels fordi diktaturet er så gennemført, at folk har bøjet sig og opgivet kampen.

Da Worldbank og IMF intervenerede i Grækenland omkring 2008, var Grækenlands samlede gæld ca 92% af det årlige BNP. I DK var den samlede gælde på samme tidspunkt ialt ca 273% ( ca 200% på private hænder, ca 73% offentlig/stats-gæld ) – der blev med de hårdeste metoder slået ned på Grækenland – DK oplevede på overfladen ingen sanktionering. Hvorfor ? Forskellen/forklaringen er enkel : alt af værdi i DK var allerede konfiskeret, herunder privatisering af al vital infrastruktur – i Grækenland var dette IKKE tilfældet – derfor angrebet på Grækenland fra finansverden. Resultat :   overgreb og brutal privatisering af infrastrukturen i Grækenland over en bred kam, inkl privatisering af den statsdrevne Energi/råstof-sektor, som netop i disse år ellers kunne have udnyttet de enorme fund af nye forekomster af olie og gas som blev gjort i den græske undergrund. Med udnyttelsen af disse fund, vurderer de dygtigste og frie analytikere, at Grækenland kunne have oprettet balance mellem udenlandsk gæld og selvberoende økonomi og produktion på få år – og undgået de gennemgribende destruktive konsekvenser fra IMF m.fl. ( de anvendte tal i dette afsnit kommer fra IMF selv )

Grækenland er netop endnu et eksempel på at den fhv. drachmer som komplementær valuta indgår i landets overlevelsesstrategi stadig idag.

Irland gjorde det også, da man indså at den indførte euro aldrig nåede ud fra de økonomiske storcentre, metropolerne, hvorfor man i provinserne genoplivede det irske pund, og fik genstartet lokalt levende, socialt ressource-bårne og lokalt understøttet produktion m.m. – også dér lykkedes denne strategi. Havde man ikke gjort det, var dødsprocessen ( tab af arbejdepladser/investeringer, affolkning, ruinering af eksisterende infrastruktur skoler/butikkker m.m. ) i provinserne allerede uafviselig

Selvom dette penge-samfunds-fænomen ( complementary currencies ) er udbredt, så er det stort set ignoreret i massemedier – fordi disse udgør et reelt alternativ, hvis bevidstheden herom slår bredere igennem.

Banker/finansindustri vil gøre alt hvad de kan for at forhindre en sådan konstruktiv overlevelsesdygtig udvikling – og de vil ingen metoder sky – men det er ikke nok, medmindre de bluffer sig igennem – hvis folk derimod gennemskuer det og indser de reelle muligheder der er, så er der intet der kan stoppe det. Her kræves foruden nødvendig viden og afklarede etiske værdier, også mod til at tilslutte sig en større realitet – nemlig at folk har styrken, mens “bank/finans” forsøger at  bluffe sig igennem med løgnen m.m.

Når alt kommer til alt er valget dit – og hvad du er istand til at udvikle gennem fysiske og virkelige relationer til dine omgivelser ( den virkelige verden, UDENFOR mediernes dansende skygger på plasmaskærmen og grottevæggen i Platons hule ).

 

Der findes også eksempler på hvordan oprindelige sociale mekanismer, forankret lokalt, invaderes af centralistiske kræfter og derved korrumperes og vendes til den modsatte funktion. I Japan udvikledes et “social care ticket”-system, som løste sociale opgaver, som yen ikke kunne løse – dette anerkendte den japanske stat ! Siden hen blev ideen grebet andetsteds, hvor den blev samlet under central kontrol – med det resultat at de oprindelige intentioner bag ideen, blev til alles totale mareridt. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

Overordnet er det modsætningsforholdet mellem centralisering kontra lokalisering man må navigere ud fra – men ikke alene – der er andre kriterier – læs om complexity theory og massepsykologi, de er blandt flere relevante fagdiscipliner som må inddrages i byttemidlernes komplekse fænomen – ligesom der imellem disse modsætninger også er et nyttebetonet forhold – de er ikke kun hinandens modsætninger, men ægger og fremmer hinanden, i forholdet 85/15 – 85% lokalisering af vitale ressourcer, 15% centralisering for at koordinere i nødvendigt omfang – Gandhi forstod dette da Indien blev uafhængige : ” vi må afskaffe kolonialisternes super centralistiske magtstruktur …. et minimum af centralisme ( max 15% ) og et optimum af lokalt forankret selvstyre m.m. ( minimum 85% ) … grænsende til anarki … ”  ( frit efter Gandhi, han brugte netop formuleringen ” … grænsende til anarki…. ”

–  hvor ser vi disse principper demonstreret i praksis ?

I naturens sublime afbalancerede “samfund”, biotoperne … det som efter årmillioner viser sig at være driftsikre, smidige og funktionelle – og levende –  samfund…

 

 

 

 *

 

 

ADVARSEL :

FEDs nye (end-)løsninger er selvsagt de værst tænkelige

CBDC = totalitarisme på stereoider

 

 

 

*

 

 

 

 

En hverdagssituation for almindelige mennesker i en fremtidig digitaliseret/CBDC økonomi

 

 

( oprindelig udgivet af Foreningen for lov og helse, Norge )

 

Det handler om en person, vi kaller henne Kari, som hadde fått penger ifm. arveoppgjør og ønsket å investere noe av dette. I begynnelsen av april 2023 ville hun investere litt i krypto-valuta, men opplevde da til sin store overraskelse av banken hennes, DNB, rett og slett nektet henne dette. Tre ganger prøvde hun å gjøre investeringen, men DNB blokkerte overføringen hver gang. De stoppet alle hennes utenlandske betalinger og forlangte dokumentasjon på hvor pengene kom fra. Hun måtte da levere inn dokumentasjon på at det stammet fra arv. DNB begrunnet det hele slik:

 

«Hei Kari, vi mistenker at du er utsatt for investeringsbedrageri. Vi må igjen be deg om formålet med utbetalingene til Coinbase og Coinify. Vi gir deg (herved) beskjed om at vi begrenser ditt kundeforhold i henhold til utlandsbetalinger fra dags dato. Dette er for å beskytte deg som kunde»

 

Ikke bare blokkerte de betalingene, men de innførte såkalte “begrensninger i kundeforholdet” i samme slengen. Kari prøvde seg med at det er hennes penger og at det er hun selv som bestemmer over egne penger og egne kjøp:

 

«Jeg investerte i Coinbase i fjor i crypto og det er MIN BUSINESS og jeg bruker ikke av min tid for å forklare meg. Dette er MINE SPAREPENGER og hva jeg gjør med det er ikke deres sak»

 

Men DNB lar seg ikke påvirke av slikt:

 

Hei igjen, basert på dine tilbakemeldinger er dessverre ikke vår mistanke om bedrageri svekket og vi har derfor kansellert betalingen. Saken er avsluttet hos oss og oversendt annen avdeling.

 

Kari fikk faktisk aldri investert i krypto-valuta fra sin DNB-konto. Men i neste runde et par uker senere ønsket hun i stedet å kjøpe litt gull, fra et norsk firma. Tre ganger forsøkte hun å gjennomføre kjøpet, og nok en gang blokkerte DNB for dette. Igjen kom begrunnelsen om at hun var utsatt for bedrageri.

Og igjen måtte hun prøve å informere DNB om at hun ikke var blitt lurt, og at hun ønsket å gjøre kjøpet. Hun informerte videre om selskapet hun skulle kjøpe av, at det var et godkjent selskap registrert i Brønnøysund-registeret, at hun ønsket å bruke sine penger til å gjøre dette kjøpet, men utrolig nok ble hun fortsatt nektet å kjøpe. Hun ble i stedet underlagt dette:

 

Hei og takk for svar med dokumentasjon på arv. Vi ønsker at du dokumenterer fremtidige utlandsbetalinger før betalingene gjennomføres. Vennligst last opp dokumentasjon som viser til formål med overførsel til Ekte Penger, her ønsker vi en kvittering på hva det er og grunn til overførselen.

 

Hun fikk altså beskjed om at hun vær så god hadde å begrunne kjøpene, og måtte laste inn formål med overføringene. Banken definerte altså som et utgangspunkt at du ikke får bruke pengene på det du vil, men denne hovedregel kan du altså omgå ved å sende banken en begrunnelse. Hvis du da er riktig så heldig og banken synes at det er i orden at du gjør det kjøpet du ønsker, lar den deg gjennomføre kjøpet. Her er fra et av brevene:

Kari hadde for lengst fått nok av DNB, og åpnet konto i annen bank. Men da hun skulle overføre til den nye kontoen ble det igjen problemer, til tross for at hun hadde høy beløpsgrense i DNB. Første overføring gikk greit, men så ble det blokkert, enda summen var under beløpsgrensen. Hun fikk beskjed om at hun hadde oversteget beløpsgrensen og at hun måtte endre beløpsgrensen. Da hun skulle gjøre dette oppdaget hun at hun var utestengt fra den tjenesten (!). Hun var i en rekke telefonsamtaler for å prøve å ordne “problemet”. Etter at banken hadde vært tyst i to dager fikk hun beskjed om at saken var henlagt, dvs. at saken hvor DNB erklærte at de reddet Kari ved å sabotere kjøpene hun ønsket var avsluttet. Men til tross for det fikk hun beskjed om at hun fortsatt måte dokumentere alle utenlandske overføringer. I tillegg var beløpsgrensen fortsatt ikke opphevet/endret, og hun hadde selv enda ikke fått tilgang til denne tjenesten. Det gikk noen runder til med henvendelser før hun fikk hun tak i en person i banken som installerte tilgangen hennes til beløpsgrense-tjenesten igjen.

 

Hvorfor dette skjer og hva banksystemet er

Vi skal her bare kort si noe om hva banksystemet er og hvordan det fungerer, og vi skal starte med å avlive et par myter. Vi har snakket med noen økonomer om dette, og forklaringen kan sammenfattes omtrent slik: når folk setter inn penger på konto i en bank tror de fleste at dette fortsatt er deres penger. Det er feil. Når du setter inn penger på en konto blir du en form for kreditor, og banken tilsvarende debitor. Dvs. du har lånt pengene til banken, hvor banken så disponerer dine penger til sine finansielle krumspring. I nedgangstider og når kollaps truer, som i dag, blir bankens behov for å ikke la deg disponere det du tror er dine penger større, og da vil de finne på pussige forklaringer for å beholde pengene “dine” i sitt system så lenge som mulig. Hvis du insisterer på å bruke pengene slik som du (tror du) har krav på vil du i mange tilfeller antakeligvis til slutt få lov, men de vil forsinke og trenere så lenge som mulig. I ytterste konsekvens får du aldri lov til å bruke dem slik du ønsker, og i aller ytterste konsekvens tar banken rett og slett pengene dine slik som for eks. skjedde på Kypros i 2012 og under den store depression i USA.

 

( https:// )  +  en.wikipedia.org/wiki/2012–2013_Cypriot_financial_crisis

( https://www. )  +  sbcgold.com/blog/bank-bail-ins-the-sneaky-legislation-that-puts-you-on-the-hook-for-failing-banks/

 

Det cypriotiske eksperiment, med bankrun, “bankholidays”, konfiskation af indestående konti ( “Bail In” ), tvangsveksling af indestående beløb over ca 50 000 DKK til “bank-værdipapirer”, samt begrænsning af kontantbeløb fra hæveautomater nåede DK sommeren 2015, hvor folketinget vedtog love som gjorde det muligt at eksekvere i DK. Disse oplysninger kommer fra folketingets officielle hjemmeside.

Jeg så disse love på folketingets hjemmeside i juni 2015 – og har netop været inde for at se om jeg kunne genfinde dem, men er ikke overrasket over at det ikke umiddelbart lykkedes – der er jo traditon for at putte med tingene i dette puslingeland, hvor det vigtigste der foregår er det der IKKE bliver sagt.

 

Vi vet jo ikke 100 % sikkert, men det er svært sannsynlig at grunnen til at Kari ikke fikk flytte midlene sine ut av DNBs konto er fordi banken, i likhet med de fleste andre banker i Norge og Vesten i dag er teknisk konkurs. Det vil si at de ikke har eiendeler som overstiger gjelden (insuffisient), og at de heller ikke har tilstrekkelig likviditet til å møte sine forpliktelser (insolvent). Med andre ord driver de for kreditors regning, noe som er straffbart. I tillegg hindrer de Kari tilgang til Karis egne penger, noe som også er straffbart.

Den viktigste årsaken til at bankene tviholder på innskuddene i dag, ermanglende likviditet. Dette er en følge av at de ikke har mer enn ca. 2-3 % “på konto” av de midlene som kundene i god tro har satt inn som innskudd. Mao. er bankenes frykt at innskyterne er redd for pengene sine, og at innskytere som representerer mer enn 2-3% tar ut pengene sine omtrent samtidig. Da er banken konkurs og har ikke noe valg annet enn å erklære det. Grovt sett er det dette som nå skjer i USA og Europa, som med Silicon Valley Bank osv. Det viser medall tydelighet at bankene egentlig driver for kreditors regning, og ved å nekte Kari å ta ut pengene, eller bruke dem slik hun vil, signaliserer DNB at den har store problemer.

Selv om den enkelte bankansatte ikke er en kriminell person (og i de fleste tilfeller ikke vet bedre) er hele bankvesenet og de store aktørene i dette systemet mer som et kriminelt kartell enn noe annet å regne. For den som lever i illusjonen virker det som en ekstrem påstand, men det krever ikke mye undersøkelse før man ser konturene tegne seg. Vi lever forhåpentligvis i “de sprukne illusjoners tidsalder”, og forhåpentligvis vil flere og flere se banksystemet for hva det egentlig er.

 

 

 

Frank Baum :  The wonderful wizzard from Oz

 

 

 

 

 

 Henvisninger – introduktion til penge-fænomenet, historisk og strukturelt:

 

 

 

Historisk gennemgang af FED :    The Secret of Oz   (Bill Still, remaster 2022)

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/P/X/4/X/PX4Xc.daa.webm

 

&

 

Pengenes historie :  Money Masters  (Bill Still):

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/K/a/s/X/KasXc.caa.mp4   ( part 1 )

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/E/o/s/X/EosXc.caa.mp4   ( part 2 )

 

&

 

(https://) + steigan.no/2019/11/the-fed-pumper-milliarder-av-dollar-inn-i-finansmarkedet-igjen/

 

&

 

(https://) + www.globalresearch.ca/warning-silicon-valley-bank-collapse-prelude-much-worse-come/5812171

 

&

 

(https://) + www.globalresearch.ca/how-blackrock-larry-fink-created-global-energy-crisis/5799286

 

&

 

(https://( + www.globalresearch.ca/banking-crisis-3-0-time-change-rules-game/5813391

 

&

 

( https://www. )  +  globalresearch.ca/federal-reserve-cartel-financial-parasite/5818588?pdf=5818588

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 Eftertanke :

 

Jeg har et enkelt og afgørende spørgsmål til den daværende Peter Straarup, direktør for danske bank, i forbindelse med finansturbulensen omkring 2008 :

Så Peter Straarup og den danske bank den finansielle tsunami komme, eller ikke ?

Hvis PS svarer nej, så er det ensbetydende med at han er fuldstændig inkompetent på posten i den vigtigste bank i Dk  ( sammen med den PRIVATE CENTRALBANK, under dæknavnet “NATIONALBANKEN” ) – øjeblikkelig afskedigelse, efterfølgende undersøgelse af bagmandspolitiet for økonomisk kriminalitet – internationalt organiseret, retsproces, dom ( bøde/fængsel )

Hvis PS svarer ja, er det en ren tilståelsessag – direkte overførsel til fængsel, indledning af undersøgelser af bagmandspoliti for økonomisk kriminalitet, internationalt organiseret, retsproces, dom ( bøde/fængsel )

 

Ingen stillede dette afgørende spørgsmål, og holdt ham fast på at svare “ja/nej”.

Christine Lagarde indrømmede det, men først på et tidspunkt hvor IMF havde fået den ønskede profit ud af det – mens kulegravende journalister og analytikere stadig lå druknet og skyllet op på kyster, begravet i mudder sammen med blåhvaler, havfugle og ekstra 1 MIA mennesker under fattigdoms/sultgrænse på verdensplan !!!   Tallet for mennesker under fattigdoms/sult-grænsen gik fra 1,5 til 2,5 MIA fra 2008-2010 iflg internationale organisationer/analyser !!!

 

Efterflg kostede danske banks dispositioner 2006-2010 danskerne ca 60 MIA – hvoraf den danske bank nødtvungent tilbagebetalte de ca 15 MIA  –  stak den danske befolkning endnu en nødløg…  jeg mener … en “officiel undskyldning” , og beholdt de resterende 45 MIA af de 60.

Siden kom Litauen/hvidvaskningsskandalen … and the merry goes round …

 

Derfor sætter mange idag lighedstegn mellem ” gangster ” og ” bankster “. Helt berettiget.

 

Mens dette skrives, gentager hele denne kriminelle historie sig.

 

 

 

Emnet berøres bl.a i artiklerne :

( https://www. )  +  nedersteetage.com/napoleon-hitler-1812-1917-2022/

( https://www. )  +  nedersteetage.com/carpe-diem-5-whos-behind-the-curtain/

( https://www. )  +  nedersteetage.com/fed-up-with-fed/

 

 

 

 

 

 E P I L O G

 

 

Tænk hvis penge tjente mennesker og den virkelige verden

… så ville følgende eksempler på paradokser forsvinde som dug for solen 

 

 

Oplevelsen af “underskud” i et overskudsbetonet og ekspanderende univers. Oplevelsen af “det tomme rum”, i et univers der er udfyldt i den fjerneste afkrog. Oplevelsen af kun 5% af den samlede energi i et “synligt” univers, hvor 95% af energien ligger i det “ikke synlige”.

Oplevelsen af “frygt i et selvskabt mørke”, i en verden af lys og muligheder – hvor frygt og mørke kun “udtrykker” fraværet heraf.

Oplevelsen af mangel på energi, i en verden – ja, et helt univers ( eller flere ? ) – med uudtømmelig energi. Ideen om at fastholde energi, i et univers hvor al energi er i konstant bevægelse og under forandring, i en “dans” mellem forskelige energiformer og -tilstande – hvor man må træde dansen og interagere hvis den skal anvendes/omformes til noget mennesker eftertragter og finder nyttigt, eller  livsnødvendigt.

Oplevelsen af sult, i en verden hvor småproducenter, lokale bønder, opdyrker føde til ca 12,5 MIA mennesker – og hvor storproducenter skaber monokultur-afgrøder, som omdefineres til biobrændsel og omdirigeres til maskin-brændstof, istedet for menneskeføde ( med forbehold for GMOs ringe kvalitet som “menneskeføde” )

Oplevelsen af “bolig- og plads-nød” i en verden hvor menneskehedens samlede biomasse lige akkurat dækker Sjælland, i runde mål – på en planet hvor de flestes “hjem” er ca 100 kvm, og hvor det anses for at være “velbjærget” hvis man råder over 1000 kvm med “hus og have” ( for alle skal dertil lægges andel af fælles arealer ) – hvor planetens overflade-landareal ligeligt fordelt stiller ca 20 000 kvm land + ca 65 000 kvm vand til rådighed for hvert eneste menneske ( for alle skal fællesarealer – kvalitativt afvægtet mellem vilde naturformer, forskellige grader af utilgængelighed, samt fælles nyttebetonede funktionelle arealer – modregnes ).

Oplevelsen af ” for mange.. “    f.eks “for mange mennesker”. Myrerne repræsenterer en samlet biomasse, der flere gange overgår menneskehedens – og de er bedre organiseret end mennesker på flere måder. Der er også flere træer end mennesker, mere biomasse. Er der for mange myrer, træer, eller andet – eller er det selve denne tankegang, som er “for meget” ?

Oplevelsen af ubalance i en afbalanceret verden, hvor alt er i næsten optimal harmonisk balance, fra atomernes verden … til planter, dyr og planeter … til solsystemer, stjerner og galakser ..

Oplevelsen af ubalance, i form af vekselspil mellem patologiske tilstande, som f.eks mindreværdskompleks og storhedsvanvid, bipolaritet/manio-depressivitet, bulimi/anerexi, høj- og lavkonjukturer – i en verden hvor naturlige tilstande repræsenterer hinandens modsætninger, som ved at komplettere hinanden, skaber endnu mere – f.eks når manden og kvinden sammensmelter og skaber nyt liv, et barn …  en familie … et folk . “Hønen og ægget” er ikke historien om “hvem kom først” , heller ikke “enten-eller”, men hvordan modsætninger sammensmelter og følges ad igennem evolution. Niels Bohrs motto, gengivet på hans våbenskjold på Fr.borg Slot : Contraria sunt complementa ( latin :  modsætningerne kompletterer hinanden  )

Oplevelsen af støj, i et stille univers – umusikalsk larm i et musikalsk og harmonisk univers, hvor sange og symfonier regner ned over menneskene, modtaget og velvilligt formidlet af mere følsomt lyttende og eftertænksomme komponister ( listen af navn og gavn, er længere end de navnløse og utallige “støjende uromagere” og alarmister” )

Oplevelsen af exceptionalisme, i en verden – een verden – hvor alle er forbundne qua fælles livsbetingelser og fælles virkelighed af højere kompleksitet, end exceptionalisme og andre ideologier kan erkende, rumme eller magte. Enhver del af universet er et centrum og samtidig en perifer del af en større helhed – en helhed med sit eget centrum og samtidig en perifer del af en endnu større helhed – og sådan bliver det ved mod stadig større helheder. Enhver perifer del af en større helhed er et helt univers i sig selv – og enhver del i dette mindre univers er i sig selv et endnu mindre univers,  og sådan bliver det også ved mod stadig mindre enheder. På denne måde indtager hvert eneste element i universet både en rolle som “centrum” og “satelit” ( periferi ).

Oplevelsen af personlig svaghed i forhold til stærke ledere, “masters of the universe”, i en verden af livskraft og vigtige funktioner for hvert eneste levende væsen, selvorganiserende, uden udefrakommende leder. Se på biotoper, se på skoven – hvor er lederen ? hvor er centrum ? hvor er hiearikiet ? – og ved nærmere eftertanke: hvor er skoven ?

Oplevelsen af krig, i en fortrinsvis fredelig verden –  listen af fredelige navne og steder er længere krigens navne/steder. Oplevelsen af “mægtige ødelæggere” – disse “afmægtige, svækkede og skabagtige” – istedet for mægtige og stærke skabere. Det tog flere hundrede år at bygge middelalderens katedraler i Europa, men kun et øjeblik for ødelæggerne at lægge dem i ruiner.

Oplevelsen af død, i en levende verden – en energisvækket dødskult der end ikke kan løfte sig selv, men kun parasitere og udbytte omgivelserne – istedet for en stadig stærkere og ekspanderende levende civilisation, der kaster frugt af sig til omgivelserne. Idag har døde varer/produkter større bevægelsesfrihed og flere “menneskelignende” rettigheder end levende mennesker.

Oplevelsen af kun 5% af den samlede energi i et “synligt” univers, hvor 95% af energien ligger i det “ikke synlige”.

En tilsvarende ubalance og mangel på kontakt gælder for den større bevidsthed mennesker er født ind i og selv er en del af. Einstein gav udtryk for dette, når han omtalte at mennesker generelt kun bruger ca “5-15%” af deres hjernekapacitet

 

– hvor meget mere vil mennesker kunne opnå hvis de frigør sig fra deres ( af dem selv pålagte ) begrænsninger ?  I en verden af kontinuerlig evolution er “100%” ikke en grænse længere ….