Essay

Milgrams åbne Laboratorium

 

 

 

 

”  Many psychiatrists and psychologists refuse to entertain the idea that society as a whole may be lacking in sanity. They hold that the problem of mental health in a society is only that of the number of ‘unadjusted’ individuals, and not of a possible unadjustment of the culture itself. 

 

Erich Fromm

 

 

 

  

 Soros´ Drøm – ‘Åbne samfund’ bag lukkede døre

 

 

  

Jeg møder jævnligt folk der lyder som et ekko af propaganda. Det Eisenhower kaldte for MIC – det “militær-industrielle kompleks -,  som Jan Øberg kalder for MIMAC – det millitær-industrielle-medie-akademiske-kompleks  –  kan man gå et skridt videre med, og kalde for :   PØ-MIMARC – det politisk-økonomisk-millitær-industrielle-medie-akademiske-religiøse-kompleks.

Her er nogle aktuelle eksempler på hvordan propagandaen udtrykker, og efterlader et dybt rungende ekko i brede dele af befolkningen – og hvilke relevante spørgsmål der efter min opfattelse bør stilles, og handles ud fra :

1)

olie/gaspriserne stiger pga. mgl. import fra Rusland ” 

– eller er det fordi den olie/gas der er tilgængelig fra vores egen del af Nordsøen  går gennem et verdensmarkedsorienteret og profitsøgende privat firma ( til glæde for de få selv-/udvalgte ) ? – istedet for gennem fornuftsbetonede og overskuelige demokratiske processer at blive distribueret ud til befolkningen ud fra overordnede samfundsinteresser, til glæde for flest mulige.

Hvem kan eje medier/ressourcer/vilkår, som er forudsætningen for alt liv ? – hvem har ret til at konfiskere/eje/bortjage liv fra jord, vand, luft, med medflg råstoffer, mad, mineraler, energi-ressourcer osv.  De sanktioner, konfiskationer og prisstigninger der gennemføres med vold og magt koster liv, hvilket i bedste fald er enkeltstående justitsmord, i værste fald forbrydelser mod menneskeheden, genocide.

Hvis nogen ønsker at inddrage mere end dækning af personlige behov, f.eks ved at udvinde olie/gas, må de anmode fællesskabet herom, kompensere for hvad de beslaglægger og være indstillet på at fællesskabet kan hjemkalde koncessioner/licencer. Dette var oprindelig indholdet i aftalen mellem Danmarks land og folk og de private selskaber, som påtog sig udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Det var et bank-familie-dynasti der ifm den franske revolution afskaffede kongemagten og indførte privat ejendomsret ( og selv tog det meste ) – fælles for disse 2 former for almagt, der afløste hinanden, er det organiserede tyveri/konfiskation af de fælles levevilkår for alle. Det er længe siden. Læs Retsforbundets manifeste valgprogram fra 1919 – stadig brændende aktuelt idag. Der er intet grundlæggende lavet om på de ødelæggende samfundsstrukturer siden dengang.

https:/∆/www.nedersteetage.com/et-bedre-samfund/

( fjern  ∆  så har du det fulde link )

( sidste del af artikel gengiver retsforbundets valgprogram fra 1919 )

2)

fødevarepriserne stiger fordi produkterne ikke kan komme ud af Ukraine pga krigen… ”  

– hvad med landeveje, togtransport og fly mod vest – altså hovedparten af al trafik mellem Ukraine-Vesten ?  

Hvordan kan Ukraines bidrag på 5% af verdensmarkedets føde ændre prisen så drastisk  ?   

Hvordan kan man ignorere at sanktionerne, iværksat og håndhævet af vesten, blokerer for de 17% af fødevare-verdensmarkedet som Rusland bidrager med ?  Af disse eksempler på %andele af det globale fødevaremarked, hvilken har den største negative effekt ?

Hvordan kan man ignorere at DK producerer animalsk protein til ca 50 millioner – og tilsvarende indenfor planteproduktion – rettet mod dyrefoder og eksport – og dernæst tale om mangel på fødevarer, og deraf afledte prisstigninger?

( afgrødernes dårlige ernæringsværdi skyldes myndighedernes foreskrifter, f.eks at planteproduktion bevidst underernæres, så planterne ikke opnår den kvalitet/proteinindhold der kræves til menneskeføde )

3)

  pga vores CO2-udslip fra fossilt brændsel bliver planeten opvarmet og kystområder oversvømmet på længere sigt … “

( lad os et øjeblik tage det for pålydende, da mange er så optaget af CO2kredsløbet – upåagtet hvordan det planetariske klimas udvikling i realiteten foregår ) :

– hvordan kan man være så ensidigt fokuseret på privates CO2-forbrug, når f.eks alene Mærsks skibstransport på verdensplan udslipper en større mængde CO2 end hele Danmark tilsammen iøvrigt ?  – det indgår ikke i nationale beregninger, ej heller i de firmamæssige beregninger som siden lægges til grund for kvoteberegninger og miljøpolitiske tiltag. 

– hvordan kan en stor taxabus med dieselmotor uden filter holde i tomgang på Kongens Nytorv, med tilkøbte billige CO2-kvoter fra Namibia ( handlet gennem dansk firma / skilt i taxaens rude : ” denne bil er CO2neutral “ ) ?

– hvordan forklarer jeg min læge at en evt KOL/lungekræft kan have noget med urban luftforurening i en storby at gøre, når man officielt kun handler med CO2kvoter, løsrevet fra enhver sammenhæng  – og når folk i officielle embeder mest af alt ligner “de 3 aber, der holder sig for øjne, øre og mund” ?

Hele optrinnet ifm klima-masse-psykosen ligner en gentagelse af middelalderens inkvisition, med trusler om bål, brand og afladsbreve ( “afladsbreve” = “CO2-kvoter” ), og tordnende dommedagsprofetier og propaganda fra datidens kirker og bytorve.  

 

Omrids af udviklingen indenfor opfattelsen af planetarisk klima findes her :

https:/∆/www.nedersteetage.com/suplement-til-verdenssituationen/  

( fjern  ∆  så har du det fulde link )

 

 

 

 

 

 

Interesserer man sig for baggrunden for de ovennævnte eksempler, vil man snart erkende at den økonomiske ulighed indtager en dominerende og afgørende rolle, som er produktet af en bagvedliggende angstdrevet og grådig tankegang som flere bank-familie-dynastier grundlagde for længe siden. Disse familier, som stadig ejer stort set alt – penge ressourcer, jord, magt … ser gerne bevarelsen af et “status quo”, som favoriserer dem selv. De færreste vil sige nej til sådanne privilegier ( selvom der, eksistentielt set, er gode grunde til at omgås ophobning af mammon og magt med forsigtighed, for ikke at ramme sig selv gennem sofistikerede socio-psykologiske mekanismer ).

For at opretholde “status quo” – i en verden hvor foranderlighed er et gennemgående princip – må de priviligerede løbende skabe destruktion af det opbyggede, udført under deres design/kontrol – derfor krigene, kriserne og andre fantasifulde/virkelighedsforstyrrede/-forstyrrende “sensationelle hændelser” – sådan skabes, opretholdes og videreføres et “status quo”, uanset hvem/hvad der står bag. Hvis de priviligerede IKKE foranstaltede en løbende kontrolleret nedrivning af det bestående samfund, ville folk overkomme udfordringen med mad, tag over hovedet og andre grundlæggende behov – og vågne op, rejse sig, med spirende tanker om en videre udvikling – og skabe en anderledes kvalitetspræget udvikling – i skærende modsætning til den pseudo-udvikling = status quo, som har præget menneskeheden gennem historien ( er det 16 000 år ? – hele civilisationens levetid ? ) Hvis folk vågner og rejser sig vil det medføre at de priviligeredes position ikke længere er sikret – og det er dér “hunden ligger begravet”.

Her er et sted at begynde ( det er ikke afgørende hvad du vælger, eller hvor stort dit samlede overblik er – processen, at tage skridt for skridt, er det afgørende, hvad enten du ved hvor du er på vej hen, eller ej – svarene/løsningerne kommer i takt med de skridt du tager – ” …if you never go, you never know… “ ) :

Frygt ikke. Alt er som udgangspunkt tilladt. Gør hvad du vil. Følg dit hjerte og brug din forstand. Respekter andres tilsvarende frihed/ret. Lev op til dit ansvar. Sæt dig i andres sted – elsk din næste som dig selv. Mød konsekvenserne af dine handlinger åbent og med oprejst pande. Ved at kende dig selv, ved at have kontakt med dig selv, har du kontakt med alt andet – også kontakt med et universelt gældende etisk/moralsk kompas, som stort set er det samme uanset hvilken kultur/religion man refererer til ( ikke lyve, ikke stjæle, ikke myrde etc = respekt for liv = Hippokrates m.fl. ). Husk at både visdom, og at stå ved sine holdninger, kræver mod. ” vov at være viis ” hedder det i et gammelt dansk ordsprog.

Levende og “fysiske” relationer er vigtigere end mad, bolig, penge. Digitale (A)sociale netværk er kontraproduktive og “farlige” da de vil vise sig at være falsk tryghed, hvis/når de virkelig skal stå sin prøve. Alt digitalt, især kommunikation, er under total kontrol af ICANN, dvs at alle aktører, regeringer, efterretningstjenester og store transnationale firmaer kan få adgang til ALT digitalt. Igen, kryptovaluta m.m. er falsk tryghed. Guld er falsk tryghed. Altså, først som sidst : levende sociale “fysiske” relationer er vigtigere end alt andet i krise/krig/katastrofe – samt at man danner mindre grupper til at imødekomme hvad situationen kræver. Den enlige overlever står mindre sikkert. Den historiske udvikling har længe bevæget sig mod centralisering af magt, penge osv – og har medført stadig voksende og ødelæggende konsekvenser gennem krige, kriser osv – en udvikling mod decentralisering/lokalisering er det uundgåelige og nødvendige “svar” på de strukturelle ændringer der skal til, hvis flest mulige skal overleve på længere sigt. Ghandhi sagde : ” mindst muligt statsapparat, og størst muligt lokalt forankret selvbestemmelse … grænsende til anarki “. Han vidste hvad han talte om. Mange forestiller sig Grækenland som “demokratiets vugge” – lad os tage det for pålydende et øjeblik – bemærk da, at Grækenland bestod af decentraliserede bystater med 1-2000 indbyggere, fordelt på ca 6000 øer – altså en påmindelse om hvordan samfundsstruktur hænger uløseligt sammen med størrelse.

Her antydes en form for skala, med individet i den ene ende og milliarderne/masserne i den anden:  som jeg læser den, ender den derved i anarki i den ene ende af “skalaen”, individets selvgerådende, uden mediering ift tyngdepunktet i en given gruppering ( kernefamilie, familie, storfamilie, arbejdsplads, lokalsamfund, egn, stamme, folk, nation ... ) – i den anden ende af “skalaen” ender det i diktaturer, i en eller anden form – det de fleste forestiller sig som “demokrati” befinder sig altså størrelsesmæssigt imellem disse yderligheder – med denne “skala” fremtræder “naturgivne” lovmæssigheder tydeligere, mens ideologiske samfundsmodellers udslagsgivende effekt træder i baggrunden – prøv selv at betragte omverden og de forskellige størrelser på samfund og sammenhold det med den forholdsmæssige større/mindre tilstedeværelse af “demokrati” – husk at trække millitær/kupmæssig/økonomisk intervention ud af ligningen.

Læs Henry David Thoreau´s “Resistance to Civil Government” – fra 1849, samme år som Danmarks 1. grundlov.
Skal man vælge ud fra indholdets værdi, så læs den første, og bliv bekræftet og opmuntret – og læs så den sidstnævnte, og føl dig nedgjort og slået – for der står intet om folks frihed i grundloven, intet om demokrati, og først nede omkring §77 – 78 – 79 noget om begrænsede “borgerrettigheder” ( som iøvrigt kan inddrages efter skøn ) – se selv efter !  Havde det ikke været for “oversættere og fortolkeres” af hjertet bårne indsats, ville folk aldrig have oplevet den udvikling og fremgang som fulgte. Folks drøm om “frihed, lighed og broderskab” skabte de gode ting der fulgte i forlængelse af den franske revolution i 1789, hvis ophav var bank-familie-dynastier. Den historiske udvikling er ikke hvad lederne planlægger, men hvad folk bærer i deres hjerter, tror og drømmer, og handler på – den tro og drøm skaber sin egen virkelighed.


Der er flere grundlovsændringer siden den første udgave i 1849 – den seneste er fra 1953/2009. Ændringerne undervejs er ikke afgørende for min pointe, som gælder det centrale i dem alle. Bemærk i øvrigt pengemagtens fravær i grundloven, uanset hvilken udgave der er tale om.
Skåret ind til benet er grundloven rå magt. Det er også det der praktiseres for øjnene af os. What You see & read is what You get. Det er menneskeligt forståeligt at denne erkendelse er smertelig og får mange til at slutte sig til de 3 aber, der ikke vil se, høre og tale – men det kan koste livet. 

 

 

The truth hurts – but the lie kills

Milgram :
https:/∆/www.youtube.com/watch?v=nexpwnwonRc
&
https:/∆/www.youtube.com/watch?v=NtoDZ5C3FeU

 

( fjern  ∆  så har du det fulde link )

 

 

 

 

 

En kommentar

 • omar ingerslev

  Her er henvisning til forsøg, der dokumenterer de omtalte sociale gruppemekanismer :

  Milgram-eksperimentet,

  Stanford-fængselsforsøget,

  Asch-eksperimentet,

  Festingers eksperiment med kognitiv dissonans,

  abe-stigen

  + abe-stigen redux

Skriv et svar