Essay

Milgrams åbne Laboratorium

Soros´ Drøm – ‘Åbne samfund’ bag lukkede døre

Det hænder jævnligt, at jeg møder folk der lyder som et ekko af propaganda. Det Eisenhower kaldte for MIC – det “militær-industrielle kompleks -,  som Jan Øberg kalder for MIMAC – det millitær-industrielle-medie-akademiske-kompleks  –  går jeg et skridt videre med, og kalder for :   PØ-MIMARC – det politisk-økonomisk-millitær-industrielle-medie-akademiske-religiøse-kompleks.

Her er nogle aktuelle eksempler på hvad folk forestiller sig, og hvilke relevante spørgsmål de efter min opfattelse burde stille, og handle ud fra :

1)

olie/gaspriserne stiger pga. mgl. import fra Rusland ” 

– eller er det fordi den olie/gas der er tilgængelig fra vores egen del af Nordsøen  går gennem et verdensmarkedsorienteret og profitsøgende privat firma ( til glæde for de få selv-/udvalgte ) ? – istedet for gennem fornuftsbetonede og overskuelige demokratiske processer at blive distribueret ud til befolkningen ud fra overordnede samfundsøkonomiske interesser, til glæde for flest mulige.

Hvem kan eje de medier/ressourcer/vilkår, som er forudsætningen for alt liv ? – ingen bør kunne konfiskere/eje/bortjage liv fra jord, vand, luft, med medflg råstoffer, mad, mineraler, energi-ressourcer osv. – derfor er de sanktioner, konfiskationer og prisstigninger der gennemføres med vold og magt ensbetydende med forbrydelser mod menneskeheden. For mange bliver det et spørgsmål om liv og død. Hvis nogen ønsker at inddrage mere end dækning af personlige behov, f.eks ved at udvinde olie/gas, må de anmode fællesskabet herom, kompensere for hvad de beslaglægger og må leve med at et fællesskab sidenhen kan ombestemme sig og hjemkalde koncessioner/licencer til fællesskabet. Dette var oprindelig indholdet i aftalen mellem Danmarks land og folk og de private selskaber, som påtog sig udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Det var et bank-familie-dynasti der ifm den franske revolution afskaffede kongemagten og indførte privat ejendomsret ( og selv tog det meste ) – fælles for disse 2 er tyveriet af de fælles levevilkår for alle. Det er længe siden. Læs Retsforbundets manifeste valgprogram fra 1919 – stadig idag er det brændende aktuelt, for der er intet grundlæggende lavet om på de ødelæggende samfundsstrukturer siden dengang.

https://www.nedersteetage.com/et-bedre-samfund/

( sidste del af artikel gengiver retsforbundets valgprogram fra 1919 )

2)

fødevarepriserne stiger fordi produkterne ikke kan komme ud af Ukraine pga krigen… ”  

– hvad med landeveje, togtransport og fly mod vest – altså hovedparten af al trafik mellem Ukraine-Vesten ?  

Hvordan kan Ukraines bidrag på 5% af verdensmarkedets føde ændre prisen så drastisk  ?   

Hvordan kan man ignorere at sanktionerne, udøvet af vesten, blokerer for de 17% af fødevare-verdensmarkedet som Rusland bidrager med ? 

Hvordan kan man ignorere at DK producerer animalsk protein til over 50 millioner – og tilsvarende indenfor planteproduktion – rettet mod dyrefoder og eksport ?

( afgrødernes dårlige ernæringsværdi skyldes myndighedernes foreskrifter, f.eks at planteproduktion bevidst underernæres, så planterne ikke opnår den kvalitet/proteinindhold der kræves til menneskeføde )

3)

  pga vores CO2-udslip fra fossilt brændsel bliver planeten opvarmet og kystområder oversvømmet på længere sigt … “

( lad os et øjeblik tage det for pålydende, da mange er så optaget af CO2kredsløbet – upåagtet hvad der foregår i den virkelige verden mht det planetariske klimas udvikling ) :

– hvordan kan man være så ensidigt fokuseret på privates CO2-forbrug, når f.eks alene Mærsks skibstransport på verdensplan udslipper en større mængde CO2 end hele Danmark tilsammen iøvrigt ?

– det indgår ikke i nationale beregninger, ej heller i de firmamæssige beregninger som siden lægges til grund for kvoteberegninger og miljøpolitiske tiltag. 

– hvordan kan en stor taxabus med dieselmotor uden filter holde i tomgang på Kongens Nytorv, med tilkøbte billige CO2-kvoter fra Namibia ( handlet gennem dansk firma / skilt i taxaens ruder : ” denne bil er CO2neutral “ ) ?

– hvordan forklarer jeg min læge at en evt KOL/lungekræft kan have noget med urban luftforurening i en storby at gøre, når man officielt kun handler med CO2kvoter, løsrevet fra enhver sammenhæng  – og når folk i officielle embeder mest af alt ligner “de 3 aber, der holder sig for øjne, øre og mund” ?

Hele optrinnet ligner en gentagelse af middelalderens inkvisition, med trusler om bål og brand, og afladsbreve ( “afladsbreve” = “CO2-kvoter” ), og tordnende propaganda fra datidens kirker og bytorve.

Lidt om udviklingen indenfor opfattelsen af planetarisk klima findes her : https://www.nedersteetage.com/suplement-til-verdenssituationen/

*

Interesserer man sig for baggrunden for de ovennævnte eksempler, vil man snart erkende at den økonomiske ulighed indtager en dominerende instrumentel rolle, som er produktet af en bagvedliggende angstdrevet og grådig tankegang som bank-familie-dynastier grundlagde for længe siden. Disse familier, som ejer stort set alt – penge ressourcer, jord, magt … kort sagt MIMAC + PØ ( Jan Øbergs MIMAC = millitary-industriel-media-academic-complex + politisk/økonomisk magt ) – ser gerne bevarelsen af “status quo”, som favoriserer dem selv. De færreste vil sige nej til sådanne privilegier ( selvom der rent eksistentielt er gode grunde til at omgås ophobning af mammon og magt med forsigtighed, for ikke at ramme sig selv gennem sofistikerede socio-psykologiske mekanismer ).

For at opretholde “status quo” – i en verden hvor foranderlighed er et gennemgående princip – må de priviligerede løbende skabe destruktion under deres design/kontrol – derfor krigene, kriserne og alverdens mere eller mindre fantasifulde/virkelighedsforstyrrede/-forstyrrende “sensationelle hændelser” – sådan manifesterer “status quo” sig, uanset hvem/hvad der står bag. Hvis de priviligerede IKKE foranstaltede en løbende kontrolleret nedrivning af det bestående samfund, ville folk overkomme udfordringen med mad, tag over hovedet og andre grundlæggende behov, vågne op og rejse sig, med spirende tanker om en videre udvikling – det ville på længere sigt medføre en skabende og kvalitetspræget udvikling – i skærende modsætning til den pseudo-udvikling = status quo, som vi har bevidnet igennem død og lidelse gennem historien ( er det 16 000 år ? – hele civilisationens levetid ? ) Hvis folk vågner og rejser sig vil det medføre at de priviligeredes position ikke længere er sikret – og det er dér “hunden ligger begravet”.

Her er et sted at begynde ( det er ikke afgørende hvad du vælger, eller hvor stort dit samlede overblik er – processen, at tage skridt for skridt, er det afgørende, hvad enten du ved hvor du er på vej hen, eller ej – svarene/løsningerne kommer i takt med de skridt du tager – ” …if you never go, you never know… “ ) :

Frygt ikke. Alt er som udgangspunkt tilladt. Gør hvad du vil. Følg dit hjerte og brug din forstand. Respekter andres tilsvarende frihed/ret. Lev op til dit ansvar. Sæt dig i andres sted – elsk din næste som dig selv. Mød konsekvenserne af dine handlinger åbent og med oprejst pande. Ved at kende dig selv, ved at have kontakt med dig selv, har du kontakt med alt andet – også kontakt med et universelt gældende etisk/moralsk kompas, som stort set er det samme uanset hvilken kultur/religion man refererer til ( ikke lyve, ikke stjæle, ikke myrde etc = respekt for liv = Hippokrates m.fl. ). Husk at både visdom, og at stå ved sine holdninger, kræver mod. ” vov at være viis ” hedder det i et gammelt dansk ordsprog.

Levende og “fysiske” relationer er vigtigere end mad, bolig, penge. Digitale (A)sociale netværk er kontraproduktive og “farlige” da de vil vise sig at være falsk tryghed, hvis/når de virkelig skal stå sin prøve. Alt digitalt, især kommunikation, er under total kontrol af ICANN, dvs at alle aktører, regeringer, efterretningstjenester og store transnationale firmaer kan få adgang til ALT digitalt. Igen, kryptovaluta m.m. er falsk tryghed. Guld er falsk tryghed. Altså, først som sidst : levende sociale “fysiske” relationer er vigtigere end alt andet i krise/krig/katastrofe – samt at man danner mindre grupper til at imødekomme hvad situationen kræver. Den enlige overlever står mindre sikkert. Den historiske udvikling har længe bevæget sig mod centralisering af magt, penge osv – det er tydeligt at dette hænger nøje sammen med de stadig voksende og ødelæggende konsekvenser gennem krige, kriser osv – en udvikling mod decentralisering/lokalisering er et uundgåeligt, nødvendigt og på alle måder afgørende strukturelt træk, hvis flest mulige skal overleve på længere sigt. Ghandhi sagde : ” mindst muligt statsapparat, og størst muligt lokalt forankret selvbestemmelse … grænsende til anarki “. Han vidste hvad han talte om. Mange forestiller sig Grækenland som “demokratiets vugge” – lad os tage det for pålydende et øjeblik – bemærk da, at Grækenland på afgørende tidspunkter i historien er decentraliserede bystater med 1-2000 indbyggere, fordelt på ca 6000 øer – altså en påmindelse om hvorfor samfundsstruktur hænger uløseligt sammen med størrelse.

Her antydes en form for skala, med individet i den ene ende og milliarderne/masserne i den anden:  som jeg læser den, ender den derved i anarki i den ene ende af “skalaen”, individets selvgerådende, uden mediering ift tyngdepunktet i en given gruppering ( kernefamilie, familie, storfamilie, arbejdsplads, lokalsamfund, egn, stamme, folk, nation ... ) – i den anden ende af “skalaen” ender det i diktaturer, i en eller anden form – det de fleste forestiller sig som “demokrati” befinder sig altså størrelsesmæssigt imellem disse yderligheder – med denne “skala” fremtræder “naturgivne” lovmæssigheder tydeligere, mens ideologiske samfundsmodellers udslagsgivende effekt træder i baggrunden – prøv selv at betragte omverden og de forskellige størrelser på samfund og sammenhold det med den forholdsmæssige større/mindre tilstedeværelse af “demokrati” – husk at trække millitær/kupmæssig/økonomisk intervention ud af ligningen.

Læs Henry David Thoreau´s “Resistance to Civil Government” – fra 1849, samme år som Danmarks 1. grundlov.
Skal man vælge ud fra indholdets værdi, så læs den første, og bliv bekræftet og opmuntret – og læs så den sidstnævnte, og føl dig nedgjort og nedslået – for der står intet om folks frihed i grundloven, intet om demokrati, og først nede omkring §77 – 78 – 79 noget om begrænsede “borgerrettigheder” ( som iøvrigt kan inddrages efter skøn ) – se selv efter !  Havde det ikke været for “oversættere og fortolkeres” af hjertet bårne indsats, ville folk aldrig have oplevet den udvikling og fremgang som fulgte. Folks drøm om “frihed, lighed og broderskab” skabte de gode ting der fulgte i forlængelse af den franske revolution i 1789, hvis ophav var bank-familie-dynastier. Den historiske udvikling er ikke hvad lederne planlægger, men hvad folk bærer i deres hjerter, tror og drømmer, og handler på – den tro og drøm skaber sin egen virkelighed.


Der er flere grundlovsændringer siden den første udgave i 1849 – den seneste er fra 1953/2009. Ændringerne undervejs er ikke afgørende for min pointe, som gælder det centrale i dem alle. Bemærk i øvrigt pengemagtens fravær i grundloven, uanset hvilken udgave der er tale om.
Skåret ind til benet er grundloven rå magt. Det er også det der praktiseres for øjnene af os. What You see & read is what You get. Det er menneskeligt forståeligt at denne erkendelse er smertelig og får mange til at slutte sig til de 3 aber, der ikke vil se, høre og tale – men det kan koste livet.

The truth hurts – but the lie kills

Milgram :
https://www.youtube.com/watch?v=nexpwnwonRc
&
https://www.youtube.com/watch?v=NtoDZ5C3FeU

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.