Essay,  Philosophy,  Science

Kosmos ( under construction )

 

 

 

 

 

 .

Dette :

Opus Nr. O

~  og selve universet  ~

er under opbygning

og nedrivning ~

samtidigt  …

 

 

 

 

 

et nærliggende sted at indlede tilgangen til én samlet virkeligheds højere kompleksitet:

 

 

 

 

”  spis  mig  ” 

–  på eget ansvar  

 

 

 

 

 

 

 BEMÆRK

alle animationer illustrerer reversible processer, 

dvs at de kan forløbe både “forlæns/baglæns”

”  … vigtig pointe ! “

 

 

 

 

 

Nikola Tesla opdagede et universelt energi-bevægelses-mønster – matematisk kaldet : torus & vector equillibrium. Der er et generelt energi-bevægelsesmønster der beskriver form og funktion i alt –  fra atomer, over celler, biologi, til planeter, solsystemer og galakser – samt alt andet “derunder/derover”.

Nikola Tesla afledte sine opfindelser ud fra denne observation og forståelse, og skabte derved et gennembrud for den moderne teknologi. Velkendt er hans opfindelser af den moderne elektromotor,  trådløs opladning, radio og fjernstyring med signaler, “Tesla-spolen” m.m. Han lavede hundredevis af opfindelser og havde et tilsvarende antal patenter. Hans forståelse af vekselstrømmens betydning fortrængte Edison  ´  s ideer om jævnstrøm.  Bag uenigheden om hvorvidt jævn- eller vekselstrøm var vejen videre frem, gemte der sig et paradigmeskift – et skift fra Edison ´ s forældede tænkning til Tesla ´ s nye og dybtgående indsigt i elektricitet, som værende en central del af selve universet grundarkitektur.  Det blev helt åbenlyst, da uenigheden mellem Tesla og Edison rejste diskussionen om hvordan elektriciten fra det nybyggede vandkraftværk ved Niagara Falls skulle transporteres over lange afstande til storbyerne.  Det er idag historie at det var Nikola Tesla´s opfattelse der førte til løsningen.  

 

 

 

Den såkaldte “elektriske bil” burde kaldes for “batteribilen”. Den repræsenterer et forældet paradigme, som Edison repræsenterede. Een af disse “batteribiler” er helt misvisende opkaldt efter Nikola Tesla, og grænser til at være en hån imod hans ånd, opdagelser og opfindelser.  Batteribilen burde derimod kaldes for en “Edison”  eller   ” el  ´  on  ´  musk ”  ~  ”  el  på  musk’os-oksen ”   ~  efter “pynte-figuren”/kølerfiguren til een af disse stærkt opreklamerede batteribiler.  Batteribilen er en dødfødt ide, udsprunget af en forældet tankegang – som desværre mange endnu ikke har gennemskuet.  

 

 

 

 

 .

Torus – torroidal  flow – vector equillibirum  =  reversibel  proces

 .  

 

 

 

 .

 

 

   

 

 

 

Tokamak – plasmafusion    .

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

Torus – torroidal  flow – vector equillibirum  =  reversibel  proces

Formel: 

+   (  læg dertil bevægelsen  )

 

 .

 .

 

 .

100 år efter Tesla er essensen af hans opdagelser stadig ikke udbredt lærdom/viden i skoler og på højere uddannelser. Med denne viden vil det være muligt at skabe en teknologi, der giver adgang til energi mere direkte  end konventionelle og såkaldt “alternative” metoder gør. Teknikken bliver på een gang både mere avanceret og mere enkel. Ideen er enkel. Energien som en sådan teknik vil give adgang til, vil stille store tekniske udfordringer på grund af “energikildens” omfang. Et arketypisk billede på dette er dæmningen og “hullet i diget”:  når der med ny forståelse og ny teknik åbnes for den dybereliggende energikilde i selve kosmos, bliver udfordringen at kontrollere og dosere energien, på samme måde som huller/åbninger i et dige må kontrolleres, så både digets funktion opretholdes og naturens ustoppelige kræfter kanaliseres hensigtsmæssigt videre.   Det samfundsmæssige aspekt for at få det bedste ud af denne ny viden og teknik er ligeså afgørende – hvis mennesker skaber en fri, decentraliseret og uafhængig samfundsstruktur vil energien kunne distribueres så det skaber trivsel og udvikling for flest mulige  – hvorimod, hvis man som hidtil viderefører centraliserede og hierakiske samfundsstrukturer,  vil energien blive et livsfjendsk kontrol-magtinstrument og -våben,  som vil føre til “historiske gentagelser” og nye varianter af vantrivsel og menneskelig elendighed. 

Med Tesla´s pionerarbejde og viden, samt ny teknologi afledt heraf – samt en etik afledt af respekt for liv – kan menneskeheden få bedre kontakt med en større og mere kompleks virkelighed, med hvilken man kan opnå en bedre dækning af fundamentale livsvilkår, udvikle trivsel og udfoldelsesmuligheder, og stimulere udviklingen frem mod bedre samfund.   

 

Hvad kan du gøre  ?

Vær åben, nysgerrig – følg dit hjerte, brug din forstand – “visk tavlen ren” ( aflær dig “hjernevask” , indlært og forældet/forvrænget viden ) .  Se kærligt, konstruktivt og kritisk på den viden/indlæring du er vokset op med  –  og prøv endnu en gang at se på verden med friske øjne (  inkl. dig selv og dine medmennesker )  –  og tag så det næste skridt … hvert skridt kan være afgørende.

 

” if you never go,  you ´ll never know … “

 

Etablér nye små  overskuelige samfund, hvor I kender hinanden og kender til produktionsforhold og distribution,  del med hinanden, så vidt det er muligt, hjælp hinanden eller bed selv om hjælp … lev på livets, dine egne og hinandens fælles præmisser – vær fri fro og frejdig i alt hvad I gør – det kræver også mod at være viis  iflg. et gammel dansk ordsprog – og det tager tid at bygge noget nyt op – store ting gror langsomt  ~  ” skynd dig langsomt “

 

Hvad skal ændres  ?   –  decentralisér stort set alt som idag er supercentraliseret – for selve fordelingsspørgsmålet er en væsentlig del af problemet. Erkend at de hierakisk opbyggede samfund er statiske og dystopiske, og dør indefra bl.a pga manglende social mobilitet og manglende åbenhed.    

 

 

 

 

Politisk manifest, 1919 :

Vi undertegnede Mænd og Kvinder, der uanset politiske Partigrænser har forenet os til Dannelse af Retsforbundet med det Formaal at sikre den Enkeltes Frihed og Ret overfor Statsmagtens og Pengemagtens uretmæssige Overgreb, opfordrer herved alle Medborgere til at indtræde i og støtte dette vort Forbund i dets Kamp for snarlig Gennemførelse af dette Krav, saa at Statens Magt indskrænkes til kun at være Retsværn om den fri Udfoldelse af den Enkeltes Arbejde og Erhverv, naar dette ikke krænker andres Ret

 

( fra Retsforbundets partiprogram, 1919 )

 

 

 

 

  .

ca  1550

 

 

 

Nikola Teslas opdagelse af grundprincippet i energibevægelsesmønstret er afgørende, og er relativt let at forstå. Betydningen af opdagelsens omfang er til gengæld uendeligt og uoverskueligt, som kosmos selv – set i et både “indadvendt” og “udadvendt” multidimensionalt perspektiv. De uendeligt mange kombinationsmuligheder som kan afledes af det grundlæggende energi-bevægelsesmønster    =    ∂ ~ Ω    =    ∞    =   det kosmos/univers – som vi er en del af   –   fra det sanseligt genkendelige/målbare, til det hovedsageligt “usynlige” “uoverskuelige/komplekse” mikro- og makrokosmos. Mikrokosmos er for småt til umiddelbart at kunne iagttags – makrokosmos er for stort til umiddelbart at kunne iagttages.

Vi går på kanten af vor begrænsende tankegang, og det røber sig bl.a ved at der ikke længere findes ord og sprog ( i konventionel forstand ).

Vi må alle i anstrengelse søge et nyt sprog, med nye begreber – for dette nye og ukendte. Vi er ca 100 år forsinket – “bagefter” – det er 100 år siden, vi kunne have taget alvorlig fat i Nokal Tesla banebrydende tanker og opdagelser.

 

.

En enkelt måde at beskrive alting under eet samlende princip :

” . Alt i og omkring os er energi. Al energi eksisterer i kraft af ændring fra en tilstand til en anden. Al ændring er en bevægelse “. Alt antager det samme energibevægelsesmønster – fra det subatomare til det super-galaktiske – torus / vector equillibrium

Mendelevs periodiske system kan udlægges som kombinationer af et stadigt stigende antal grund-torus-energi-bevægelses-former, der skaber stadig mere komplekse rumstrukurer – fra de simpleste H, He, Li, be, B, C, N, O…  til de mere komplekse, Ag, Au, Pt, Pb, Po, Th, U, Pu… stadigt tungere og mere sjældent forekommende i naturen …

Musikkens skalaer og harmoniske sprincipper følger samme lovmæssigheder. Musik er et sprog til at beskrive og forstå kosmos. Mange mennesker praktiserer både videnskab og musik, da disse ressonerer på et højere bevidsthedsplan.

Ældre beskrivelser findes i hindu-kosmologien, samt hos sufierne, og hos de tidlige græske filosoffer – og i mange andre sammenhæng.

 

 

Under indtryk af denne måde at nærme sig forståelsen af virkelighedens højere kompleksitet, træder behovet for at konventionel “stoflig”,  “gravitativ/newtonsk” og “einsteinsk relativistisk” tankegang i baggrunden – hvor den må indtage en mere ydmyg position, som en mindre del af det fulde og hele kosmos.

Alt kan beskrives ud fra bølgefænomener,  baseret på det grundlæggende energi-bevægelses-mønster, beskrevet som den dynamiske torus-form/bevægelse ~vectorequillibrium. Gravitation bliver til et vakuum-bølge-fænomen, og “fast stof” bliver inferens-bølger imellem bølger. der er i resonans efter matematisk og geometrisk forbundne principper,  jfr Fibonacci, Euler og Gödel, Tesla og Buckminster Fuller  m.fl.

 

 

 

 

 

Forståelsen af kosmos har også betydning for det liv vi lever – for de er forbundet, ligesom alt andet i kosmos.

Ethvert punkt i universet repræsenterer en dobbelthed/flerdobbelthed, bestående af modsat rettede tilstande : enhver lokalitet, ethvert fænomen, levende væsen mm er et suverænt univers, i sin egen væren og ret – og er samttidig en underordnet del/satelit af et større univers – heri ligger det moralsk/etiske kompas “gemt” – ethvert liv er uvurderligt – ethvert liv må kende sin ydmyge position som en del af noget større, hvori andre dele indgår med lige værdi/ret.

Dette – livets og universets lov – er indskrevet i alt, fra det mindste til det største, fra det “subatomare” …  over den menneskelige verden … til det planetariske, solsystemer og stjerner, det “galaktiske” … clusters … superclusters …  det er indskrevet og genkendeligt og kan visuelt gengives, dækkende for “hele skalaen”, med torus-formen / “vector-equillibrium”.

 

 Her er nogle eksempler på hvor i naturen man møder den universelle lovmæssighed, i form af energi-bevægelsesmønstre. Jeg er endnu ikke stødt på noget, der falder udenfor dette universelle energimønster – heller ikke bevidstheden.

 

 

 

 .

 

  .

 .

Menneskets Proportioner – af Leonardo  da  Vinci  ( 1452-1519)

 .

 .

 .

 

 .

 .

 .

 

 .

 .

 .

 .

 .                     

 

 

 .

.

 .

 .

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmos – a simple description, based on experience and practice :

 

Sufism can illustrate how old observations and traditions connects with the rest of the ( all-connecting) universe:

Everything in the universe are whirling. From atoms, molecules, cells, plants, animals, humans, earth, water, air, wind, storm, planets, sunsystem, stars, galaxies, clusters, superclusters, the whole universe … multiverses. There are many similarities between the universal energypattern, the torus-vector equillibrium, and the whirling dervish :

 

.
– Dancing  towards  “the divine source!
– Dancing with  “the divine source”
– Dancing  in  “the divine source”
….   … and  comming  back

 .

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 .

Atom  ~  photo-converted waves in slowmotion

 .

 .

 .

 .

 .

carbonatoms  in  cubic  crystalstructure  

 

 .

 .

 

 

 

 .

 .

 .

Natura Sonoris

 .

 .

 .

 .

 .

menneske – hvilken vej ?

 

 

 

 

 

Øvre atmosfærisk udladning (TLE) = paddehatform = torus/vec.equil. “

 .

 .

 .

 .

 .

Øvre atmosfærisk udladning TLE  (model)

 

 

 .

 .

 .

 Elektriske udladninger                                                højde:  2km – 100 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumskibet Tellus

 

 

 

 

Magnetisk afskærmning og åbning mellem Tellus/Solen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

´   Tellus  magnetisk polskifte

 .

 

 .

 

 

 .

 .

 

 

 .

 

 .

 

 

 .

 .

 .

 .

 .

Tellus – Jetstrøm & øvrige vinde

 

 

 

 

 

Stormbølger i lufthavet  = Torus ( set fra nedre del af cortex )

 .

 

 

 

 

Tellus  –   skybillede  

 

 

 

 

 

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

” lav’atmosfæriske udladninger – TLE … kilden under fødderne… “

 

 

 

 

 

 

… lidt længere nede :  jellyfish

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Galaxy Halo ( Torus )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 .

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Dette er “film”negativer :  mørke er lys – lys er mørke  
– vend det om for dit indre blik

 

 

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kina frisætter plasmafusion-mini-stjerne/sol i atmosfæren – Tokamak

 

 

 

 

 .

 

 

 

Galakse – modsatte bevægelsesretninger = ekspansion/kontraktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galakse – halo markeret med blåt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galaktisk møde

 

 

 

 

 

 

 

 

“planet sammenstød ” –   eksempel : oprindeligt sammenstød ml. Jorden og “Månen”  ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torus – torroidal  flow – vector equillibirum  =  reversibel  proces

 

 .

 .

 .

 

 .

 

 .

 .

 .

 .

 

 . .

 .

”  sjæl  i  sæl  “

 .

 .

 .

 .

 .

” …. the universe is one big growing torus-factory, in all scales …. ”

 

”  … no beginning … there  is  no  end …  there  is  no  beginning …  there is … ”

 

 

 

 

 

 

( … to  be  continued …  )

 

 .

 .

 .… to  your health …

 .

 .

 

 

… to life …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthony Howe 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . .