Epistel,  Politics,  Satire

Fed up with ” the FED “

 

 

 

 

 “Mother of all crimes”:  FED´s  economic  policy  / Janet Yellen

 –    samt  alternativer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To the unknown arriviste

 

 

You´re always making big plans for tomorrow
You wanna know why ?
Because you always make a mess of today

society is a big melting pot,
when You bring it to boil,
all the scum rises to the top.

So maybe there´s hope for you yet …

 

 

 

 

 

 

 

Det reelle problem ( = FED/centralisme )

– og det reelle alternativ  ( = Complementary Currencies/De-centralisering/lokalisering ) :

 

 

 

FED blev indstiftet for over 100 år siden. I løbet af denne periode er dollarens værdi og tabet af  købekraft faldet til under 5% – og FED fortsætter indædt og målrettet – den nedre grænse repræsenterer de kontanter, som folk selv holder i lomme og under madras.

Lincolns “greenbacks” har holdt værdien siden de blev indført – idag veksles 1 “greenback” for ca 25 FED-dollars …. og kursen stiger omvendt proportionalt med FED-dollarens værditab.

Dette fænomen illustrerer en vigtig – og overset mulighed :  at udfasede valutaer kan bruges som et parallelt pengesystem, som qua sin status som fhv officiel valuta ikke længere kan rammes af indefra/udefra kommende manipulation/spekulation. Det kaldes hos Bernard Lietaer for “complementary currency”, og det repræsenterer livs- og samfundsvigtige alternativer/overlevelsesmuligheder for almindelige folk i et ellers centralistisk/kontrolleret/total-korrupt/organiseret kriminelt monetært penge-digi-diktatur – som det vi befinder os i idag.

De alternativer, der her tales om, er totalt fraværende i massemedier, og omtales heller ikke hvis f.eks “Nationalbanken” selv udgiver en beskrivelse af dens grundlæggende konstruktion og funktion. Folk holdes bevidst i uvidenhed om pengenes verden, dens arkitektoniske strukturer og vitale funktioner af afgørende betydning for liv og samfund. Bankernes og finansindustriens hæmningsløse overflod af uudtømmelige midler, besiddelser og grænseløse indflydelse helt ind i social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige sektorer qua finansloven, burde få alle alarmer til at ringe, hvis folk tænkte hele pengefænomenet igennem.

Eksempler på “complementary currencies” er flere – nærliggende er det at fremdrage Tyskland som eksempel:

Da den daværende officielle D-mark blev udskiftet med euroen i 90’erne, var vekselkursen 2 D-mark = 1 euro. De folk der dengang tænkte sig om, var velbegrundet skeptiske og klar over at det ville medføre yderligere økonomisk tilbagegang og generel forringelse af almindelige folks livsvilkår, arbejde og hverdag. Derfor valgte mange kun at veksle nødtvungent et minimum til “de nye falske penge” ( eller rettere : euroen, værende mere falsk end den fhv D-mark i mindre grad også var… ). De resterende D-mark, som folk beholdt, indgik i tiden efter i almindeligt samarbejde, social interaktion og lokal produktion, fortrinsvis blandt folk direkte samt  småerhverv – og blev en succes. Istedet for rigide myndigheder ( som det eklatant er tilfældet med skat/told i DK ), så forstod både almindelige folk, samt myndigheder og stat – at den officielle euro, kombineret med D-mark´en som “complementary currency” sammen bedre løste opgaven for hele det tyske samfund – og derfor fik det lov at fortsætte frem til idag, hvor vekselkursen mellem disse valutaer er 1 D-mark = 1 euro. D-marken er stadig den samme som i 90’erne, mens euroens værdi i denne periode er halveret – undersøg det selv, hvis du kan komme igennem WWW-støjsendere og logaritmer.

Der findes flere eksempler på disse “complementary currencies” og deres succes. Forsøg har også i det små været igang i DK, men et mere råt og gennem-organiseret ( = gennemkorrupt ) magt/volds-monopol, skal man lede længe efter. Hvorfor er der så meget ro, ordentlighed og renhed i DK ? – dels fordi alle lyver om de egentlige realiteter for sig selv og hinanden – og dels fordi diktaturet er så gennemført, at folk har bøjet sig og opgivet kampen.

Da Worldbank og IMF intervenerede i Grækenland omkring 2008, var Grækenlands samlede gæld ca 92% af det årlige BNP. I DK var den samlede gælde på samme tidspunkt ialt ca 273% ( ca 200% på private hænder, ca 73% offentlig/stats-gæld ) – der blev med de hårdeste metoder slået ned på Grækenland – DK oplevede på overfladen ingen sanktionering. Hvorfor ? Forskellen/forklaringen er enkel : alt af værdi i DK var allerede konfiskeret, herunder privatisering af al vital infrastruktur – i Grækenland var dette IKKE tilfældet – derfor angrebet på Grækenland fra finansverden. Resultat :   overgreb og brutal privatisering af infrastrukturen i Grækenland over en bred kam, inkl privatisering af den statsdrevne Energi/råstof-sektor, som netop i disse år ellers kunne have udnyttet de enorme fund af nye forekomster af olie og gas som blev gjort i den græske undergrund. Med udnyttelsen af disse fund, vurderer de dygtigste og frie analytikere, at Grækenland kunne have oprettet balance mellem udenlandsk gæld og selvberoende økonomi og produktion på få år – og undgået de gennemgribende destruktive konsekvenser fra IMF m.fl. ( de anvendte tal i dette afsnit kommer fra IMF selv )

Grækenland er netop endnu et eksempel på at den fhv. drachmer som komplementær valuta indgår i landets overlevelsesstrategi stadig idag.

Irland gjorde det også, da man indså at den indførte euro aldrig nåede ud fra de økonomiske storcentre, metropolerne, hvorfor man i provinserne genoplivede det irske pund, og fik genstartet lokalt levende, socialt ressource-bårne og lokalt understøttet produktion m.m. – også dér lykkedes denne strategi. Havde man ikke gjort det, var dødsprocessen ( tab af arbejdepladser/investeringer, affolkning, ruinering af eksisterende infrastruktur skoler/butikkker m.m. ) i provinserne allerede uafviselig

Selvom dette penge-samfunds-fænomen ( complementary currencies ) er udbredt, så er det stort set ignoreret i massemedier – fordi disse udgør et reelt alternativ, hvis bevidstheden herom slår bredere igennem.

Banker/finansindustri vil gøre alt hvad de kan for at forhindre en sådan konstruktiv overlevelsesdygtig udvikling – og de vil ingen metoder sky – men det er ikke nok, medmindre de bluffer sig igennem – hvis folk derimod gennemskuer det og indser de reelle muligheder der er, så er der intet der kan stoppe det. Her kræves foruden nødvendig viden og afklarede etiske værdier, også mod til at tilslutte sig en større realitet – nemlig at folk har styrken, mens “bank/finans” forsøger at  bluffe sig igennem med løgnen m.m.

Når alt kommer til alt er valget dit – og hvad du er istand til at udvikle gennem fysiske og virkelige relationer til dine omgivelser ( den virkelige verden, UDENFOR mediernes dansende skygger på plasmaskærmen og grottevæggen i Platons hule ).

 

Der findes også eksempler på hvordan oprindelige sociale mekanismer, forankret lokalt, invaderes af centralistiske kræfter og derved korrumperes og vendes til den modsatte funktion. I Japan udvikledes et “social care ticket”-system, som løste sociale opgaver, som yen ikke kunne løse – dette anerkendte den japanske stat ! Siden hen blev ideen grebet andetsteds, hvor den blev samlet under central kontrol – med det resultat at de oprindelige intentioner bag ideen, blev til alles totale mareridt. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

Centralisering kontra De-centralisering /lokalisering :

Overordnet er det modsætningsforholdet mellem centralisering kontra lokalisering man må navigere ud fra – men ikke alene – der er andre kriterier – læs om complexity theory og massepsykologi, de er blandt flere relevante fagdiscipliner som må inddrages i byttemidlernes komplekse fænomen – ligesom der imellem disse modsætninger også er et nyttebetonet forhold – de er ikke kun hinandens modsætninger, men ægger og fremmer hinanden, i forholdet 85/15 – 85% lokalisering af vitale ressourcer, 15% centralisering for at koordinere i nødvendigt omfang – Gandhi forstod dette da Indien blev uafhængige : ” vi må afskaffe kolonialisternes super centralistiske magtstruktur …. et minimum af centralisme ( max 15% ) og et optimum af lokalt forankret selvstyre m.m. ( minimum 85% ) … grænsende til anarki … ”  ( frit efter Gandhi, han brugte netop formuleringen ” … grænsende til anarki…. ”

–  hvor ser vi disse principper demonstreret i praksis ?

I naturens sublime afbalancerede “samfund”, biotoperne … det som efter årmillioner viser sig at være driftsikre, smidige og funktionelle – og levende –  samfund…

 

ADVARSEL :

FEDs nye (end-)løsninger er selvsagt de værst tænkelige  – – –  CBDC = totalitarisme på stereoider

 

 

 

”  Why won´t they kiss me ?  “

”  They are afraid to be transformed into gold, or another commodity  “

 

 

”  Why won´t they kiss me ? 

”  They fear the risk to become like you is higher than the chance for you to become like them .. “

 

”  Why won´t they kiss me ? 

”  ... after green revolutions, green shift and green technology … they´re afraid of anything presented as “green” – except when it comes from nature  – go somewhere else, only a real frog can save you now … “

 

 

*

 

Fra  et bemærkelsesværdigt politisk manifest, som blev offentliggjort Danmark i 1919, Retsforbundets Partiprogram :

 

 

 

Retsforbundets partiprogram 1919

Den 21. oktober 1919 stiftede en gruppe mennesker, bl.a. professor C.N. Starcke, Danmarks Retsforbund. Inspirationen til partiet var hentet fra den amerikanske samfundsøkonom Henry George samt den danske filosof Severin Christensen. Grundideerne var dels tanken om, at ejerskabet til jord og jordens værdistigning tilfaldt alle og ikke kun nogle få, dels at staten og dens funktioner skulle minimeres for at give det enkelte individ den størst mulige grad af frihed. Skatter, told og moms skulle således bortfalde. Ideen om det fælles ejerskab til jorden har affødt princippet om grundskyld, som også var en vigtig del af Retsforbundets program. Grundskyld er beskatningen af den øgede værdi af jord, som opstår som følge af den samfundsmæssige udvikling. Denne værdistigning i naturlige ressourcer skulle fordeles ligeligt imellem alle, da værdistigningen ikke var grundejerens egen fortjeneste, men hele samfundets. Retsforbundet stiftedes i 1919 som en forening, men dannede i 1922 et parti, som kom i Folketinget i 1926.

Opraab til Folket fra Retsforbundet.

Vi undertegnede Mænd og Kvinder, der uanset politiske Partigrænser har forenet os til Dannelse af Retsforbundet med det Formaal at sikre den Enkeltes Frihed og Ret overfor Statsmagtens og Pengemagtens uretmæssige Overgreb, opfordrer herved alle Medborgere til at indtræde i og støtte dette vort Forbund i dets Kamp for snarlig Gennemførelse af dette Krav, saa at Statens Magt indskrænkes til kun at være Retsværn om den fri Udfoldelse af den Enkeltes Arbejde og Erhverv, naar dette ikke krænker andres Ret.

Gennem Aarhundreder har Privilegiernes Mænd tyranniseret Folket ved aabent eller skjult at tilegne sig den politiske Magt og derved sikre sig deres økonomiske Monopoler. Dette sker endnu i vore Dage trods saakaldte folkelige Parlamenter, der gennem de politiske Partier ad skjulte Veje fremdeles beherskes af de økono­miske Privilegiers Mænd. Og det Modtryk derimod, som forsøgtes gennem Arbejdernes Foreninger, har – i misforstaaet Underkendelse af den økonomiske Friheds Betydning for et sundt materielt og aandeligt Folkeliv – snarest forværret Statsmagtens Overgreb og ledet den folkelige Flertalsmagt paa skæbnesvangre Afveje til Flertallets eget Fordærv.

Vor egen Rigsdag staar i Begreb med gennem en paa engang monopolistisk og kommunistisk Lovgivning at gøre os alle til Statstrælle i en kommunistisk Stat uden Særeje eller Ret for den enkelte Person eller det enkelte Hjem.

Den moralske og økonomiske Fallit, som derved truer saavel den Enkelte som vort økonomiske og aandelige Fællesskab, kan kun undgaas, ved at den nuværende politiske Magtstat omdannes til en Retsstat, der sikrer den Enkeltes ukrænkelige Frihed og Ret til eget Arbejdsudbytte og Ligeret til Fællesgoderne og indskrænker Statsmagtens Rolle til Værn om denne Retstilstands Opretholdelse.

 

( uddrag af Retsforbundets Partiprogam 1919 – hele teksten findes i nedenstående link til essay på “nederste” )

…  læs videre i tidligere indlæg på “nederste” :

 

( https://www. )  +  nedersteetage.com/et-bedre-samfund/

&

(  https://www. )  +  nedersteetage.com/penge/

 

 

 

*

 

 

Historisk gennemgang af FED :    The Secret of Oz   (Bill Still, remaster 2022)

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/P/X/4/X/PX4Xc.daa.webm

&

Pengenes historie :  Money Masters  (Bill Still):

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/K/a/s/X/KasXc.caa.mp4   ( part 1 )

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/E/o/s/X/EosXc.caa.mp4   ( part 2 )

 

læs mere her :

 

 

(https://) + steigan.no/2019/11/the-fed-pumper-milliarder-av-dollar-inn-i-finansmarkedet-igjen/

&

(https://) + www.globalresearch.ca/warning-silicon-valley-bank-collapse-prelude-much-worse-come/5812171

&

(https://) + www.globalresearch.ca/how-blackrock-larry-fink-created-global-energy-crisis/5799286

&

(https://( + www.globalresearch.ca/banking-crisis-3-0-time-change-rules-game/5813391

&

( https://www. )  +  globalresearch.ca/federal-reserve-cartel-financial-parasite/5818588?pdf=5818588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ” In China, they will kiss me …

 

”  … well, off you go then, as you already planned long time ago, to meet your mirrored alterego there. There never was any deeper conflict of interest –  only ” the great illusion “, created by Rothschilds and other bank-family-dynasties, which you serve like any other “Mr./Ms. Nobody” would do. In your simplistic and narrow version of China you will only meet your own illusory and limited “creation” … just like another Narcissos from the greek mythology… “

 

( written before the official visit in China, july 2023 )

 

 

 

 

 

Skriv et svar