Architecture

A Journey through Inner Beauty

 

 

 

 

Explore the intricate world of mosque architecture, from its historical roots and essential elements to its diverse regional styles. Delve into the evolution of mosque design, blending tradition with modern innovations and sustainable practices. Discover the role of mosques in fostering unity, spirituality, and intellectual enlightenment. Immerse yourself in the timeless beauty of Islamic architectural heritage, where past and present harmoniously converge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I define architecture as a living organism. It is a place, where you live and celebrate life. I believe architecture evolves similar to how life does. When you live with life, you are constantly changing and modifying, depending upon the situation. More than practising architecture, I am constantly learning about life and behaviour of people and places. We are a gregarious society. We like to mix, we like to live together, we like to move around … and we are also a little bit chaotic. As a result, whatever we do has to be adoptable to a changing situation. To me, architecture is not only a single building, but a complex of ( … ). I hope my work will be received in the spirit I have offered it “

 

Balkrishna Doshi, architect, India.  Pritzker Price 2018

 

 

 

 

 

ca  1550

 

 

 

 

 .

Menneskets Proportioner – af Leonardo  da  Vinci  ( 1452-1519)

 .

 .

 .

 

 .

 .

 .

 

 .

 .

 .

 .

 .                     

 

 

 .

.

 .

 .

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmos – a simple description, based on experience and practice :

 

Sufism can illustrate how old observations and traditions connects with the rest of the ( all-connecting) universe:

Everything in the universe are whirling. From atoms, molecules, cells, plants, animals, humans, earth, water, air, wind, storm, planets, sunsystem, stars, galaxies, clusters, superclusters, the whole universe … multiverses. There are many similarities between the universal energypattern, the torus-vector equillibrium, and the whirling dervish :

 

.
– Dancing  towards  “the divine source!
– Dancing with  “the divine source”
– Dancing  in  “the divine source”
….   … and  comming  back

 .

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 .

Atom  ~  photo-converted waves in slowmotion  

 

 

 

 

 

Rumskibet Tellus

 

 

 

 

Sun  ( negativ-image ) 

 

 

 

 

 

Galaxy with Corona

 

 

 

 

 

Vi går på kanten af vor begrænsende tankegang, og det røber sig bl.a ved at der ikke længere findes billeder, ord og sprog ( i konventionel forstand ).

Vi må alle i anstrengelse søge et nyt sprog, med nye begreber – for dette nye og ukendte. Vi er ca 100 år forsinket – “bagefter” – det er 100 år siden, vi kunne have taget alvorlig fat i Nokal Tesla banebrydende tanker og opdagelser.

 

.

En enkelt måde at beskrive alting under eet samlende princip :

” . Alt i og omkring os er energi. Al energi eksisterer i kraft af ændring fra en tilstand til en anden. Al ændring er en bevægelse “. Alt antager det samme energibevægelsesmønster – fra det subatomare til det super-galaktiske – torus / vector equillibrium

Mendelevs periodiske system kan udlægges som kombinationer af et stadigt stigende antal grund-torus-energi-bevægelses-former, der skaber stadig mere komplekse rumstrukurer – fra de simpleste H, He, Li, be, B, C, N, O…  til de mere komplekse, Ag, Au, Pt, Pb, Po, Th, U, Pu… stadigt tungere og mere sjældent forekommende i naturen …

Geometrien og musikkens skalaer og harmoniske sprincipper følger samme lovmæssigheder. Musik er et sprog til at beskrive og forstå kosmos. Mange mennesker praktiserer både videnskab og musik, da disse ressonerer på et højere bevidsthedsplan.

Ældre beskrivelser findes i hindu-kosmologien, samt hos sufierne, og hos de tidlige græske filosoffer – og i mange andre sammenhæng.

 

 

Under indtryk af denne måde at nærme sig forståelsen af virkelighedens højere kompleksitet, træder behovet for at konventionel “stoflig”,  “gravitativ/newtonsk” og “einsteinsk relativistisk” tankegang i baggrunden – hvor den må indtage en mere ydmyg position, som en mindre del af det fulde og hele kosmos.

Alt kan beskrives ud fra bølgefænomener,  baseret på det grundlæggende energi-bevægelses-mønster, beskrevet som den dynamiske torus-form/bevægelse ~vectorequillibrium. Gravitation bliver til et vakuum-bølge-fænomen, og “fast stof” bliver inferens-bølger imellem bølger. der er i resonans efter matematisk og geometrisk forbundne principper,  jfr Fibonacci, Euler og Gödel, Tesla og Buckminster Fuller  m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

World  of  Beauty

 

 

In the medieval age in Europe, the troubadours travelled from place to place, singing poetry, and sometimes combatting, trying to win the favour of a much-admired local young woman  –  a combat of music and poetry, settled by the young womans choice  –  without bloodshed or killing.

 

In war the best outcome is, when a soldier and a local woman, fall in love  –  leaving behind the war,  creating a family – and bringing children into the world …  filling up the empty battlefield with new life …

 

That is why beauty matters …

 

 

 *

 

 

 

Roger Scruton, from a  bbc-documentary,    Why beauty matters … “:

 

https://ak2.rmbl.ws/s8/2/E/r/_/9/Er_9i.caa.mp4

( remove and you got the full link )

 

 

 

 

  *

 

 

 

 

The basic architecture of a mosque typically includes several key elements:
 • Qibla Wall:This is the wall in the mosque that faces Mecca, and it is the focal point for worshippers during prayers.
 • Mihrab:A niche or a decorative panel in the qibla wall indicating the direction of Mecca. It is the most ornate part of a mosque and marks the spot where the imam leads the congregation in prayer.
 • Minbar:A pulpit located to the right of the mihrab, from where the imam delivers the sermon during Friday prayers.
 • Minaret:A tall tower, often adjacent to the mosque, from which the call to prayer (Adhan) is traditionally announced.
 • Dome:A prominent architectural feature symbolizing the vault of heaven and often found atop the prayer hall.
 • Courtyard (Sahn):An open space within the mosque complex, sometimes with a fountain, where worshippers can gather. 
The architecture of mosques is characterized by several distinctive features:
 • Islamic Calligraphy:Quranic verses and Islamic calligraphy adorn the interior and exterior, often in intricate and decorative scripts.
 • Geometric Patterns:Elaborate geometric designs, often representing infinity and unity, are prevalent in Islamic architecture, including mosques.
 • Arches and Domes:Arches, both pointed and horseshoe-shaped, and domes are common architectural elements, adding grace and beauty to the structures.
 • Avoidance of Figurative Art:Mosques typically avoid depictions of human or animal forms in artwork, focusing instead on abstract and non-representational designs.
 • Minarets:Tall, slender towers with decorative elements, usually topped with a crescent moon, are key features of mosque architecture, symbolizing the vertical dimension of Islam.

Islamic architecture is diverse and can be categorized into three main types:
 • Religious Architecture:This includes mosques, madrasas (Islamic schools), mausoleums, and other structures specifically designed for religious purposes.
 • Secular Architecture:This category encompasses palaces, forts, public buildings, and residences. Islamic rulers and dynasties across various regions have left a significant impact on secular architecture.
 • Urban Architecture:This type includes the layout and design of Islamic cities and towns. Islamic urban planning emphasizes the centrality of the mosque, the organization of streets, and the creation of public spaces for community interaction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultan  Ahmet, Blue Mosque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque Blues

 

 

Aftenbøn fra Ayasofya og den blå moske
blander sig i kor med mågeskrig,
bønner fra andre moskeer svarer fjernt, som ekko
hver moske sin imam, sin bøn, sin tekst, sin stemme, sin toneart
– men alle på de samme tidspunkter dagen igennem –
*

Halvt lyttende indadtil og udadtil,
halvt døv, halvt overdøvende
samles alt i revner og hvide snit
på indervæggen af mit kranium,
– som et vægtløst ekko
kravler en grøn gekko,
fuld af ukendte harmoniske klange,
ad ukendte hjernevindinger og gange,
der sprænger alle grænser
for sfærernes musik …

 

 

 

 

 

Ayasofya

 

 

 

 

 

 

 Ayasofya

 

 

 

 

 

 

Ayasofya

 

 

 

 

 

 Ayasofya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayasofya

 

 

 

 

 

 

Hagia Irene

 

 

 

 

 

 

Blue Mosque

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

Regn over Eyüp

*

*

*

Senere stod jeg i læ
og ventede, mens en regnbyge drev forbi,
imamens toner gjaldede fra minareten,
alt fossede ned over mig, uafviseligt,
de våde fliser spejlede himlen
dråberne slog tilbage fra den lyse marmor
og dannede små åkandeformer
som mundstykker

*

dråberne dansede i rytmer, mønstre og positioner,
og nedfældede imamens toner i den våde marmor,
flydende partiturer
som det ene øjeblik sprang frem,
og i det næste gemte sig bag
himmelspejlende slør..
slør, som blev revet til side
og lod alt smelte sammen

*

og jeg må spørge :

*

kan noget være af så inderlig skønhed,
uden at jeg kan lave et billede af det,
hvis ikke det er væsentligt ?

 

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

 

 

Eyüp Mosque

 

 

 

Golden Horn

 

 

 

 

Næste morgen rejste bønnerne fra moskeerne øst for Bosporus sig inden solen brød igennem,
med de første morgenstråler nåede bønnen frem til moskeen i vort kvarter,

imamen var så gammel at få forstod hvordan han stadig kunne,
men kaldet var stærkt,
dog havde han af træthed glemt at slukke for højttaleranlægget,
alle i kvarteret var vidne til hvordan han under fysisk anstrengelse ankom
lidt for sent,
rodede med nøgler til rummet,
slæbte skoene med små og hastige skridt henover gulvet,
satte sig med et tungt suk i den knirkende stol,
puslede med papirer og knapper ..
og så endelig …
bønnen

alle åndede lettede op, og istemte en ny dag …

jeg lå stadig i sengen, og reflekterede over bønnens synkronicitet med verden
påbegyndelsestidspunktet øst for Bosporus, forskudt ift vest hvorfra jeg lyttede,
skabte i et klangrum mellem jordens lokale egenrotationshastighed på ca 1300 km/t
og lydens hastighed på 300 m/s (  = 1100 km/t ),
bønnen skyllede som en bølge fra øst, henover Bosporus og Det gyldne Horn,
og nåede omtrent frem når bønnen indledtes fra moskeen i vort kvarter.
Den lyttende oplevede de hundrede provinsbyer sammensmelte til Byen uden Navn,
mere end øjne kan samle i et blik

Det metafysiske rum kalder på eftertænksomhed.
De enkelte stemmer og melodier sammensmelter i polyfoniske og polyrytmiske strukturer,

– mere vidtgående end 
Ligetis Lux Aeterna, eller Messiaens ” sacrum convivium “,
eller Mozart og Liszts “Ave verum Corpus”.
– fra duetter til kor ad infinitum mellem imamerne fra forskellige moskeer,
når de lytter – eller ikke lytter – til hinanden,
mens de beder, kalder
eller svarer reflekterende tilbage med recitationer,
fra moske til…

måske

 

 

 

 

 

Sierpinski ´s  Dream

 

this shows the plaster ceiling of the music room of Aliqapu palace,
Aliqapu is located on the western side of the Naqsh-e Jahan Square opposite to Sheikh lotf allah mosque, and had been originally designed as a vast portal.

 

Seyyed mosque is the biggest and the most famous mosque from the Qajar era in Isfahan.