Essay

Dobbelt tunge

 

 

 

… når leg med ord, fører til mord …

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato og DK har lært sig at tale samme sprog, med samme spaltede/dobbelte tunge, med de samme løgne, pænt indpakket i jurisdiktion og afarter af græsk retorik, praktiseret af moralsk anløbne og højtuddannede “analfabeter”, som PH udtrykte det.  

 

 

 

 

 

( udklip )

 

 

 

 

” dialog 28 – 29.6.2024 “

 

 

 

 

 

2 statsdrevne medier

– hvad er ligheden – hvad er forskellen ?

 

Lighed :

Begge tjener de pågældende staters interesser, uden tvivl.

Forskel :

DR kan lyve uhæmmet overfor et ensartet stammesamfund, forstærket med ensretning og hjernevask. Den gennemgående ureflekterede ordvending “vi” viser med al tydelighed stammens “groupthinking”. Den danske folkestamme æder alt råt og kritikløst, da den trælbundent kun kan sammenligne forgyldte slavelænker, gæld og skyld, seksualitetet,  løn/madskål-indtag – samt ferie/udgangstilladelser/gårdture, huse biler og hunde, ballet- og hestedøtre og fodbold- og ølfordrukne sønner. DK er så geogafisk begrænset at det kun kan rette agressioner og erobringstrang udad, og som en lille hund leve i  konstant frygt overfor de store hunde. I almindelig konversation spørger stammefolket hinanden : hvad arbejder du med ( eller alternativt, hvor bor du = hvilket postnummer = hvilken klasse/kaste/social rang tilhører du ) – dette bruges til indbyrdes at finde ud af hvilken status parterne har i stammehierakiet. Derudover praktiseres en afart af sydafrikansk apartheid :  alders-apartheit.

Rusland er tvunget til at tage hensyn til en befolkningssammenætning at etnisk, religiøs, kulturel høj kompleksitet, og kan derfor ikke i de statsdrevne medier slippe afsted med tilsvarende primitive løgne – der findes ganske enkelt ikke en stammebaseret, homogen, ensrettet og hjernevasket modtager. Befolkningerne er optaget af selve eksistensen, deres egen etnicitet, religion og kulturelle/naturgivne baggrund; og vil hurtigere mærke om landets ledelse fører til liv eller død. Rusland er verdens geografisk største land, som dækker over 11 tidszoner, og bruger hovedparten af sin energi på at holde landet, med alle disse forskelle på alle områder, samlet  –  samt gennem udvikling af samarbejdet med omverden at understøtte stabilitet, både indadtil og udadtil.

Tankeeksperiment :

Hvad ville “netto-resultatet” blive hvis de 2 lande byttede strategi ?

Dansk strategi anvendt i Rusland ville føre til borgerkrig og national opløsning på rekordtid. Den danske regering ville ligne Jeltsins katastrofale eksperiment fra 90′ erne, eller noget endnu værre. Søfartskulturen ville bidrage med noget vigtigt, som russerne tidligere har oplevet med bl.a Vitus Bering –  og ønsker sig mere af.

Russisk strategi anvendt i Danmark, ville bevare noget der minder om kongehuset, men det ville blive udsat for en mere åben kritik ( end det danske kongehus gør ). Man ville høre mere om samarbejde og økonomisk/social fremgang – mindre om krig og økonomisk/social nedgang. Muslimer og socialt marginaliserede grupper ville ikke være udsat for stigmatisering af staten/befolkningen i samme grad. Folk ville bedre kunne leve med indbyrdes forskelle i religion, kultur mm. Kulturen ville få et markant løft af de rige russiske traditioner indenfor kunst og videnskab.

.

.

.

.

Hr. Keuner mødte hr. Wirr, som var modstander af aviser. »Jeg er stor modstander af aviser«, sagde hr. Wirr, »jeg ønsker ingen aviser«. Hr. Keuner sagde: Jeg er endnu større modstander af aviser. Jeg ønsker andre aviser«.

Hr. Wirr havde høje tanker om menneskene og mente ikke, at aviser lod sig forbedre. Hr. Keuner havde ikke store tanker om menneskene, men mente at aviserne kunne blive bedre.

.

Bertolt Brecht

.  

.

.

.

DK har gjort det før: Igennem flere århundreder har DK  været kendt som “den dobbelte danske tunge” i det øvrige Europa. DK er svigefuld og utroværdig – siger og lover ét, og gør det modsatte. DK allierede sig med Frankrig/Napoleon. DK gentog noget lignende med Tyskland/Hitler – og gentager det endnu en gang efter WWII,  ift US/Nato/EU –  altid DK i rollen som lurepasseren og medløberen, der orienterer sig efter  “den stærke dreng i klassen”  –  altid ledsaget af løgnen, løgnen over for andre og over for sig selv.

 

.

”  …  man skal passe på med hvad man ønsker sig –  “guderne” straffer menneskene ved at lade deres ønsker gå i opfyldelse …  “

( efter svensk ordsprog )

 

.

På den anden side af udfaldet af de aktuelle  tilspidsede konflikter og krige, bliver det “tragikomisk” at være vidne til DKs næste vendekåbe-manøvre:  når US/EU´s krigsprojekter kollapser, og Europa og DK  mister hele, eller dele, af eksistensgrundlaget som folk og nation  –  vil vi blive vidne til et  DK, ledsaget af flere europæiske lande, som vil reorientere sig mod BRIC og lignende euroasiatiske udviklings- og samhandels-initiativer.

DK afviser Rusland/Lavrov/Putin,  når de blot konstaterer at DK og det øvrige norden har opgivet at opretholde atomvåbenfri zone ifm etablering af ca 40 US/Nato-millitærbaser i Norden   (og i praksis allerede har etableret nuclearweapons på dansk jord i forlængelse heraf ). DK afviser Rusland,  som påpeger, at etablering af disse natobaser har konsekvenser for Ruslands militære sikkerhedsvurdering ift DK/Norden, særligt med henblik på nuclearweapon-balancen. Sammen med nato-millitærbaser i Tyskland, England, Baltikum og Polen – vore naboer i den fysiske nærgeografi – er det skærpende omstændigheder og optrapning, der vil føre til hårdere konfrontation/krig.

Hvad kan forklaringen være, når både Putin og DK  ( krigs… hvad-er-det-nu-det-hedder …. forsvarsministeriet ) tilsyneladende   “taler forbi hinanden”    –  OG begge har “ret”  ?  

 

 

 

Forklaringen er beslægtet med andre uden(k)rigspolitiske fortilfælde. Sagen mellem DK og Indien tiltrækker sig i den forbindelse en særlig opmærksomhed. I 1990erne involverede den danske Niels Holck sig i en væbnet strid mellem den indiske regering og politiske kræfter i Bengalen, Indien. NH stod for organisering og nedkastning af våben til kræfterne i Bengalen. Han kendte til den verserende strid mellem parterne, han kom udefra, tog ensidigt parti, og forsøgte aktivt og eksekutivt at påvirke stridens udfald ved at tildele den ene part våben. Iflg internationale ratificeringer om terror, som både DK og Indien har tiltrådt, er det en oplagt sag om international terror. Indien besluttede at føre retsproces mod Niels Holck, og foreslog efter flere års dialog ml Indien-DK at sagen gennemførtes på den indiske ambassade i Hellerup, samt at den evt. efterflg. dom med fængselsophold/bøde ville kunne afsones i et dansk fængsel. Trods dette udspil, afviste DK sagen, med henvisning til “forskelle” mellem de 2 landes respektive jurisdiktioner. Dette var ikke blot et undvigende og uholdbart argument; men blev af Indien uundgåeligt opfattet som brud på internationale aftaler om bekæmpelse af terrorisme, samt et levende bevis på officiel dansk racisme.

Det er så let gennemskueligt, at havde en inder på tilsvarende vis blandet sig i en situation, hvor en dansk landsdel ville løsrive sig fra den danske stat, og havde nedkastet våben til oprør i den pågældende landsdel – så ville den danske stat have handlet resolut, bekæmpet, arresteret og dømt vedkommende m.fl.  –  med bøde, fængsel og landsforvisning til følge.

En anden del af forklaringen kan eksemplificeres med Frank Grevil, hvis efterretninger påviseligt fastslog at Irak ikke havde de masseødelæggelsesvåben. Til trods for disse efterretninger løj den daværende danske regering om situationen i Irak ( for at sikre den militære operation med dansk deltagelse ), med statsministeren og uden(k)rigsministeren i spidsen, sekunderet af daværende krigsminister, Gade-drengen af samme navn, som modtog daglige dekreter fra den amerikanske ambassade, om hvilken holdning den danske regering skulle følge ift uden(k)rigspolitiske anliggender.

Voldsmonopol, løgn og mord er en forudsætning og et grundvilkår for at lede et land som DK, og tilsvarende lande. Det har været sådan gennem historien – men det bliver tydeligere i vor tid.

 

 

 

Danmark og de øvrige nordiske lande har afviklet den atomvåbenfri zone i Norden, med tilsagn om etablering af ca 40 natobaser i Norden. DK har udbygget Esbjerg havn, som derved kan modtage de største militær-transporter, indeholdende de tungeste atomvåben  ( hvoraf de fleste transporteres videre til Polen  –  i mellemtiden befinder de sig fysisk i DK !!! ). Over hele DK udbygges etablerede veje/broer/viadukter, samt anlægges nye veje, som forberedelse til de tungeste militærkøretøjer. En tilsvarende udvikling og militarisering er igang i de øvrige nordiske lande. De danske farvande benyttes også til sejlads med nuclearweapons, militærtransporter til Baltikum – luftrummet ligeså. Dansk territorium, både fysisk og juridisk, krænkes både til vands, lands og luftrum ! – suverænitet er en illusion.

De etablerede natobaser er IKKE underlagt dansk jurisdiktion, hverken i freds- eller krigstid.  Hvis natofolk udenfor militærbaserne begår forbrydelser, er de heller ikke ansvarlige over for dansk lov !. Fuld juridisk immunitet !  Med henvisning til disse forhold, kan DK officielt benægte at atomvåben befinder sig på dansk jord, selvom de fysisk gør det  –  ved at forskyde problemstillingen til kunstigt opstillede præmisser/grænser mellem US/nato og dansk jurisdiktion; altså tomme floskler og juridisk/retorisk nonsens – en specialitet for det officielle DK og det øvrige “collective west”.

Ambassader er områder der er etableret på tilsvarende måde  –   de  befinder sig i det fysisk-geografiske DK, men juridisk opfattes som de pågældende lande, som de officielt  repræsenterer.

I mere hverdagspræget regi er det også baggrunden for at  eksempelvis  “Århus Universitet” også befinder sig i Kbh, “Rigshospitalet” befinder sig på Glostrup hospital, “Amager hospital” på Hvidovre hospital osv-og “coca cola-firmastaten”,  “blackrock”,  “statestreet”  og  “vanguard” ( med omsætninger større end de fleste landes BNP )  befinder sig overalt på kloden.  Det gælder sågar for din lokale dagligvarebutik(skæde)   😉

Firmaer praktiserer en tilsvarende strategi, når deres økonomiske aktiviteter opdeles og allokaliseres ud fra strategiske og skattetekniske kriterier.

Det er en institutionaliseret og praktiseret form for allokering, kollektiv skizofreni/folke-masse-ingeniør-kunst. Det er en forretningsmodel  –  uetisk, skadelig og dødbringende på kort og lang sigt. 

 

Er du forvirret ?  

 

 –   det er muligvis meningen, set fra den organiserede galskabs side  –  og i så fald et udtryk for en mangel på kontakt med den virkelighed som natur, mennesker, dyr og planter befinder sig i.  Den organiserede og kriminelle galskab burde beskrives som en samfundskritisk sygdom – yderst smitsom – det nærmeste, man hidtil er kommet på en  “pandemisk situation”  –  og udtryk for international organiseret kriminalitet ad infinitum  –  forbrydelser mod menneskeheden   –  –  –  og burde behandles derefter.

 

 

Natobaser vil gøre alt for at forsvare os  –   ikke sandt ? – nej, vel ?!    –   om det så skal være præventivt nuclearangreb ! 

 

 

Nato overtager militærbaser i hele Norden. Disse er underlagt US´ jurisdiktion. Hvis disse militærbaser under US/Nato/jurisdiktion beslutter at overtage det pågældende værtsland, kan intet forhindre det. Det er kun en leg med ord, om det skal hedde sig at være “forsvar/angreb/pagt”, det er reelt en invasion – efterfulgt af værtslandenes “frivillige” økonomiske/udenrigspolitiske selvmord.

Det uafviselige bevis for denne opfattelse ligger alene i afskæringen fra billig energi fra Rusland, og påtvingning af dyr energi, købt til overpris fra US. DK har fra sine egne forekomster af olie/gas nok til 200 års forsyning, men indvindingen er blokeret af udefrakommende årsager :  hvis US skal sælge deres energi til europæiske lande til overpris, må både de pågældende landes evne til selvforsyning, samt mulighed for adgang til billig energi andetsteds fra, eksempelvis Rusland, forhindres.

 

 

Nato installerede en submarin atombombe ved Nordstream 1 ifm Baltikummilitærøvelse i sommeren 2022, tæt ved den sydsvenske kyst. Korrelleres de seismiske målinger på eksplosionstidspunkterne mellem flere målestationer langs Baltikum fremkommer størrelsen af denne:  en mellemstørrelse atombombe – tactical-nuclear-bomb-size 15-25 kiloton ( 1 kiloton = 1 mill kg TNT/Trotyl ). De fleste seismiske målinger lå omkring 4 på richters skala, i Kaliningrad måltes 5.8 på richters  –  den sidste skyldes en parabollignende submarin canyon-formation som ift eksplosionens epicenter og negative parabolform peger mod = Kaliningrad. Altså et dobbelt-budskab :  ” one way or another … the Nordstream will stop  ( quote :  Washington / Biden / Victoria Nuland )   &   ” vi kan ramme Jer via marine trykbølger fra tactical nukes, på flere 100 km’s  afstand “.  Hvad man end måtte tro i sin salige enfoldighed, eller benægte i sin ideologiske og selvretfærdige blindhed, eller ganske enkelt ikke have opfattet pga andre begrænsninger  –  så ER det altså opfattet af modparten.

Husk at tactical nuclear weapons ikke er underlagt de overordnede aftaler om international begrænsning af atomvåben. I de sidste 30-40 år er en vigtig del af udviklingen af de nye atomvåben sket indenfor denne kategori, og er således “fløjet under radaren”. De bruges i praksis indenfor demolitionindustrien, og erfaring for brug heraf i storbyer er langt bredere og dybere end almindeligvis kendt. Disse tactical nuclearweapons er afprøvet ved flere lejligheder, flere steder i verden, udover ved denne marine nato-militær-øvelse i Baltikum ( Østersøen ), sommeren-efteråret 2022 ( fokus var filg natos officielle hjemmeside netop submarine øvelser )

Enten kendte nato ikke til hvad der kort efter øvelsen førte til sprængningen af Nordstream 1 og 2 – i så fald er nato total inkompetent – og hvis nato kendte til det, eller selv direkte var involveret – er nato en total utroværdig “partner” i en militær alliance, uanset om den opfattes som en forsvars- eller angrebspagt.

I vinteren 2022-23 måltes markante havtemperaturstigninger, 3-5 grader højere end normalt, øst for Bornholm, som følge af detonation af atombombe ifm Nordstream 1 .  Ligeledes må nogen være i besiddelse af vandmålinger med specifikke isotopbestemmelser, relateret til nuclear explosions.

 

 

Tavsheden røber kendskabet til forbrydelsens ophav:

 

DK og søværnet har ikke set det som sin opgave at forholde sig til hvad der foregår ca 15 km udenfor dansk territorialfarvand i Østersøen. Sverige har ikke set det som sin opgave at forholde sig til hvad der foregår undersøisk få km fra den sydsvenske kyst, selvom det drejer sig om detonering af nuclearbombs.  Som de geografisk nærmest berørtelande af disse eksplosioner, udtrykker de den mindste interesse.

Denne påfaldende tavshed blandt US/Natos vasaller, minder om en Sherlock Holmes fortælling :  Scotland Yard spørger Sherlock Holmes, om han har noget at bemærke til mordsagen: ” jeg undrer mig over at husets hund ikke gøede, den nat da en ukendt gerningsmand brød ind, og begik forbrydelsen –  jeg antager at hunden genkendte forbryderen, som sin herre … “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Scriptum / Epitafium

 

Niels Holck havde muligvis haft et bedre liv, hvis han havde mødt de fulde konsekvenser af sine egne handlinger.

DK og Norden kan til gengæld ikke opnå “et bedre liv” – en mere sikker postition – ved at opgive den atomvåbenfri zone. Tværtimod  –  denne beslutning skaber en forhøjet risiko for at komme til at stå i forreste række i tilfælde af en konfrontation med nuclearmissiler.

Livet er en læreproces, der ikke småligt skelner mellem formel “fiasko og succes”. Det gør døden og radioaktiv spredning heller ikke. Mere om den aktuelle situation findes her :

http://www.overetagen.dk   ( remove  ∆  and you got the full link )

 

 

 

 

The  “DNA”  of  geopolitics

 

 

 

 

*

 

 

 

   .  .

Mor Danmarks Sang  (uddrag)   

.

.   .

Jeg er en billig og beskidt luder,

underlagt egne eller andres luner og lyster,

hvis spredte ben, åbne bælter og kælne kyster

flyder som et lystent vådt og bølgende skød      .  

.

Jeg er kolonial- handel i hjertets anliggender,

vejrer hvad vej vinden blæser

og løfter let og villigt de løse flæser,

jeg køber billigt og sælger dyrt

og holder med alle, holder på alt, under mit skørt      .   .

.

jeg tager imod det hårde jern og bølgende blik

fra den uniformerede US’ling,  Mr. Fikumdick

der som et veludrustet krigsskib, en rejselysten flåde,

stryger krigsliderligt med fråde, henover mit kød,

og penetrerer mit skød

– mens affyrede kanoner og missiler knalder løs

befrugtes jeg, og bærer siden nyfødte ofre

hvis barneskrig skyldes frygt og krig,

og andet forræderi  

  .

Gennem historien er jeg nede til tælling

når jeg holder med den som er stærk

under udførelse af udådens værk,

.

– jeg ligger med Napoleon og giver fransk,

– ej heller kysk når jeg fra Hitler, afvæbnende og kollaborerende, tager imod tysk,

– eller ukritisk, som “butter & bacon”; når det gælder britisk,

fra Elizabeth og Victoria, til Churchill

– drama queens and queers – chill and cheers !

.

– eller af forførende ord, vejledende pistoler og jernhandske

lader mig besnære og undertvinge af det amerikanske,

.

– opstår der pause mellem engelsk, amerikansk, tysk og fransk

lader jeg mig fylde af bitter gammeldansk 

.  .

Jeg er ganske ubetydelig og lille

og flyder over af voldtægtens vilde,

– ingen i virkelig nød, end ikke mine børn,

kan klare den tørn … .

.

… mit yngel af ildestedte fædre- og fredløse

må flygte fra økuller, sult og nød

og søge lykken eller løkken andre steder

– tage viking og eventyr ved hornene,

eller her forblive og forbløde

med rødgrød og fløde,

og ende sine dage som hakkekød,

” big nothing burger “

” oppustet ballonskipper, konge og borger “

med repræsentation i Folketing,

bar røv og Ingenting  

.

.

Dannebrogs flagen

er min feltmadras og mit lagen,

med pletvise røde blødninger og hvide snit

på kryds og tværs, naglet til navlen i midten

– jeg tabte min uskyld og dyd i 1219   

.

Nu er mine søstre Finland og Sverige også på røven,

og søger uden tøven

den samme krigsliderlige levevej som jeg

ja, det er fryd og gammen at være sammen,

og med “ja(vel) og amen”

ligge med Nato i ske.

.

..    . .

https://www.nedersteetage.com/mor-danmarks-sang/

( remove     and you got the full link ) .