Philosophia,  Scientia

Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 2

I Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 1 har vi kortlagt den fysiske og den biologiske verden, som fysikeren Burkhard Heim har fremlagt i sin virkelighedsmodel.

Allerede inddragelsen af biologi i Heims kosmologi er en overskridelse af beføjelserne som fysiker så at sige. I del 2 skal vi se, at Burchard Heim ikke stopper dér men fører tankesættet videre til psyke, bevidsthed, pneuma og andre felter, som fysikere normalt også holder fingrene fra.

Fysikere især men også biologer vil gerne se verden som mekanistisk og materiel. Det er den boks, de tænker i. Fysikken er den hårde, og biologien er den bløde maskine. Kemien ligger midt imellem.

Men springet og inddragelsen af videnskaberne udover fysikken/kemien og biologien er indbygget i Heims forståelsesmodel, for hans femte og sjette dimension er det transcendente felt, den allerede medtænkte metafysik – og ikke den oversavede dame, som er vor tids reduktionistiske hovedparadigme, hvor alt over navlepartiet er bortamputeret. Men det er også en konsekvens af, at man i kvantefysikken allerede er langt ovre i det transcendente felt og på vej ud af metafysik-forskrækkelsen, der blev plantet hos naturvidenskaben i oplysningstiden.

Problemet er, at teoretisk fysik ikke vil give slip på kravet om, at ALT kan beskrives matematisk. Heim siger og demonstrerer, at man i femte dimension er nødt til at forlade kvantitative målinger og matematik og overgå til kvalitative målinger og begreber. Den forenede feltteori kommer først på plads, når kvantitativ tænkning og dominans giver plads for kvalitativ tænkning. Fysikere tænker på det som en forenet fysiker-teori, men det er i virkeligheden en forenet videnskab, der skal til, hvor vi – som i antikken, og derfor søgte Burchard Heim tilbage til antikken – igen tænker holistisk, hvilket desværre er et begreb, der er stærk forurenet af newage pseudoreligion.

*

Biologi betyder læren om liv. Men navnet er en tilsnigelse, for biologer vil gerne reducere videnskaben til en undersøgelse af det materielle, livet byggesten. Men byggestene kan ikke forklare eller indeholde den struktur, der skal til, for at livet kan udfolde sig. Det kræver et kig ind i femte dimension, hvor struktur, som vi har set, befinder sig.

Biologer har selvfølgelig identificeret hjernen og nervesystemet som det materielle organ for impulser fra denne struktur. De vil gerne se alt som stimuli-respons indenfor de materielle organers felt. Alle respons’er, emotioner, tanker og bevidsthed vil man gerne se som biprodukter af synapser i hjerne og nervesystem, der siger bzzt-bzzt. Det hele er aktivitetsmønste i nervesystemet, det er affaldsprodukter af biokemiske processer. Det er maskinmodellen for mennesket. Lægevidenskaben som biologisk funderet videnskab opererer efter den grundforståelse.
Hjerneforskning og -videnskab har denne grundforståelse.

Den opdaterede udgave er, at organismen er et stykke hardware, og eftersom hardware styres af software, så kan mennesket forstås udfra en computermodel, hvor softwaren kan programmeres, hvorved har vi styrbare, omvandrende transhuman-bots, der kan tilkobles, monitoreres og manipuleres fra et globalt serversystem. Projektet er fausisk, menneskeklonen er en humunculus, og en videnskab, der har det som projekt, er et hus uden dør.

Burchard Heim accepterer ikke denne reduktion. Hjerne og nervesystem er et biologisk apparat, javist, men de er modtagerapparater for en struktur, der befinder sig udenfor modtagerfeltet i det, som han kalder for det transareale felt dvs. udenfor rum og tid, eller som Rupert Sheldrake kalder det: det morfiske eller morfogenetiske felt. (oprindeligt introduceret af Alexander Gurwitsch 1910).

Der findes aktiviteter (den første af de fire hermetriformer, stabile tilstande), der befinder sig i det transareale felt og udenfor det rum-tidslige felt. Disse aktiviter er allerede tilkoblet partikeldele i det subatomare felt (op opad i hierarkiet af totaliteter), for uden struktur (sjette dimension) findes kun tomrum.

Det betyder også, at strukturer og aktiviteter i femte og sjette dimension danner nye metroplex’er. Og her kommer et af det dyre begreber i den Heim’ske terminologi (her forsøgt oversat til dansk):
Indbyrdes udvekslende lede-metroplex af korrelative (samhørende) egenskaber forkoret til ILCOR.

ILCOR eksemplificeret:
En impuls i det materielle felt – jeg mærker, at jeg bliver stukket af en myg – sender impulser op i femte dimensions-strukturerne i form af en sansning og en opstigende aktivitetsstrøm, hvilket omgående udløser en nedstigende aktivitetsstrøm = KLASK! myggen blev flad. Ifølge lærebøgernes regler burde der være en neurologisk forsinkelse på op til flere sekunder, men det er der ikke, for det sker samtidigt.

Det er interessant, for det bekræfter, hvad fysikken har kortlagt som proton-resonnans (Hartmut Müller). Atomkernen/protonet ved på tværs af udefinerede afstande samtidigt, hvad en anden tilknyttet atomkerne ved. Lysets hastighed for informationsforsinkelse er by-passed.
Læs: I begyndelsen var lyden

Denne ‘vidende’ samtidighed kalder Heim for Gamma eller Psyche.
Alle biologiske enheder har en ILCOR, en opkobling til strukturfeltet.
Det betyder, at biologi fx på totalitetsniveau 7 koordineres omgående med biologi på totalitetsniveau 8.

Psyche er med andre ord den wireless-forbindelse til det non-loḱale dimensionsfelt for biologisk-organiske enheder i rum-tids-dimensionerne, der sørger for per-omgående koordination og informationsudveksling.
It’s fucking psychic!

Det fører videre til et andet begreb indenfor kvantefysikken og dens åbninger udad- og opad til: Bevidsthed er non-lokal. Med andre ord: bevidshed er ikke et affaldsprodukt af et sanseapparat + nervesystem. Visse aktiviteter sker på tværs af dimensionerne, andre sker kun i rum-tid eller kun i det transareale felt (meta-physis). Det åbner åbner Pandores æske af rædsler og mareridt for nihilisterne/rationalisterne/materialisterne, for bevidshed kan derfor eksistere udenfor tid og rum. Uha, hvad kan det ikke betyde?

*

Så er den smidt på bordet, det såkaldt svære problem for fysikken: bevidsthed.
Det var den lille men seriøse drillepind for Niels Bohr og Københavnerskolen. Når de observerede en partikel, så blev den til en bølgebevægelse, som om den ‘vidste’, at den blev observeret.
Hvad skete der lige her, og var partiklen overhovedet en partikel?

Heim siger, at graden af bevidsthed – der altså ikke er et enten-eller forhold, hvor hele universet og naturen er ubevidst, og mennesket pludseligt er bevidst – men en gradbøjning af bevidsthedsetablering fra totalitet 1-15 og derudover.

I denne nye og anderledes måde at beskrive psyche på er der mulighed for at tale om bevidsthed.

Impulser fra rum-tids-feltet forløber via det indbyrdes udvekslende lede-metroplex af korrelative (samhørende) egenskaber, ILCOR, vi kanaler eller tråde kaldet telekor syntrokliner eller grupper af disse tilsammen kaldet ilcor-manual – manus: hånd, som fingre der stråler fra hånden og griber. Telekor ligner telekommunikation eller telepati, tele = afstand + kor = korrelation, sammenhæng, sammenhæng over afstand.

ILCOR operer i totalitet 16

Vi husker, at physis alpha er totalitet 1-6 og levende materie er totalitet 7-15, hvor avancerede biologiske organismer som den menneskelige krop er totalitet 15. Men uden ilcor ville det være en død krop, og fx kroppens enzymer ville ende i skraldespanden, for de er termodynamisk set usandsynlige, men de er de ikke, for der er stabile, og hvor kommer denne stabilitet fra? herfra. Naturvidenskaben undgår at forklare denne gåde, men i den Heim’ske model skyldes det altså en aktivitetsstrøm mellem det transareale felt og cellens molekyler, mellem kvalitet og kvantitet.

Disse aktiviteter udfolder sig på fire drifts-områder:

  • Selvopretholdelse
  • Selvopfyldelse
  • Opretholdelse af art og samfund
  • Opretholdelse af territorie

I totalitet 7-10 foregår telekorsyntrokliner i en streng. Der er ingen afvigelser og grader af frihed men kun total binding. I totalitet 11-13 (fra og med celler med en kerne) optræder variationsmuligheder. DNA’et er et bibliotet, som er til rådighed for mange kombinationsmuligheder af aminosyrer. Cellemembranen har sensorer, der udveksler information med dens omverden, dets makrokollektiv. 

I dyrelivet er der altså fire telekorsyntrokliner, udvekslingsstrenge.
Hos højere primater og muligvis en række dyrearter som delfiner/hvaler, ottearmede blæksprutter, kragefugle, ulve, svin, visse hundearter er antallet af strenge fordoblet til otte.

Hos mennesket er der 16 strenge (?) – selvom man godt kan få den tanke, at der ofte er lukket ned for en del af disse strenge, og at mange mennesker lever som funktionelle dyr.
Det svarer til intentionerne i darwinismen og hele det tilhørende britisk-imperiale ideologi-kompleks. Vi bliver betragtet og behandlet som blot lidt mere end dyr. Det samme med freudianismen, hvor vi bare er driftsmaskiner. I realiten en dyb fornærmelse og afstumning af både mennesker og dyr.

Der er altså tale om en stigende intensivering af aktivitetsstrømme.
Det betyder, at der også er tale om en stigende intensivering af bevidsthed.

En encellet organisme har en enstrenget form for bevidsthed men dog en bevidsthed. Den ligner ikke den menneskelige bevidsthed, ligesom bevidsthed er anderledes hos en sommerfugl, en fisk, en ugle eller en kat. Eller hvad med et insekt, hvis bevidsthed måske fungerer i en sværm eller en myretue. Også fisk og fugle kan være opkoblet til en slags kollektiv hjerne med biologisk wifi.

*

Mennesket er, som ovenfor beskrevet et bevidst kompleks af biologi og psyche med et physis-fundament. Det er dog ikke nok som fuld forklaring af mennesket, og især ikke, hvordan vi adskiller os fra fx aber. Det er ikke nok at konstatere, at vi har flere strenge (telekorsyntrokliner) at spille på, for på hvilken måde er vi dobbelt så avancerede?

Dyreforskning på adfærd, dyrepsykologi, har vist at vi kommer langt med gestik ift. til en chimpanse. Den forstår og reagerer på nogle af de samme signaler som mennesker. Men det går galt, hvis man forsøger at kommunikere abstraktioner i stil med hvad tror du, du vil have at spise i morgen? Den tror ikke, at den vil have, den vil bare have, og den har ingen anelse om, hvad i morgen er. Den er i situationen her og nu. Den har en hukommelse, men den ved ikke, at den husker noget om går og i forgårs. Den har intelligens og en vis evne til problemløsning, den har psyche, følelsesliv, social struktur, men den har absolut ingen evne til abstraktion. 

At darwinisterne prøver at bilde os ind, at der pludselig en dag et sted i Afrika var en abe, der fremmuterede abstraktionsevne og fordoblede sine mentalstrenge, er derfor en fornærmelse af vores intelligens og abstraktionsevne. De har kun kunnet slippe afsted med det ved samtidigt at hævde, at psyche og bevidsthed er affaldsprodukter af det biologiske apparat, så bare de beskrev apparatets evolution, så havde de forklaret mennesket. Hele Ouf of Africa-modellen er det darwinistiske dogme fastlåst i biologi, genetik men indeholder foruroligende elementer af både eugenik og racisme, der er opstået i det Britiske Imperium. For at sige det rent ud: de syntes simpelthen at negre lignede aber mere end dem selv, og da Darwin havde bestemt, at vi kom fra aberne, måtte vi komme fra Afrika. De har så aldrig fundet noget, der ligner the missing link, hvilket burde få en stribe røde lamper til at blinke og svindelalarmen til at gå i gang. Teorien er i realiteten gennemhullet og død men bliver stadig holdt kunstigt i live.

Heims model indtil videre beskriver kun det, der foregår direkte i virkningsfeltet mellem rum-tid og struktur og de strenge/kanaler, der bringer det i stand. Altså ILCOR. Men mennesket er via sin abstraktionsevne i stand til at styre denne proces og endog gå imod det, som vores biologi og psyche kræver. Vi kan udskyde vores behov, vi kan visualisere ting og hændelser, der ikke har fundet sted, eller som vi aldrig har oplevet. Vi kan formidle disse kompleksiteter til hinanden med et sprog, der evner disse abstraktioner. Dyrs sprog, for det har de, indeholder ingen abstraktioner, kun signaler, der matcher deres biologi-psyche. 

Denne særlige menneskelige egenskab må hidrøre fra aktiviteter udenfor ILCOR og altså udenfor de fem dimensioner og alligevel koordineret med psychen. Der er brug for en ny totalitet 25, som Heim kalder for pneuma eller på dansk: ånd. Fra at operere som et biologi-psyche-kompleks, hvor avanceret det så end kan være, så kan vi via pneuma operere udfra et højere formål, Vi indeholder ikke blot funktioner men også funktionsdynamikker.

Hvis man vil undertrykke mennesker, altså det menneskelige i os, vores egentlige væsen og potentiale, så skal man gøre det, vi ser overalt i vores samfund: At mennesker bliver forledt eller trunget til at opføre sig som dyr eller børn, der er gået i stå i deres udvikling mod voksendom. Den hedonistiske filosofi (kun nydelse gælder) og livstil er en sådan amputeret tilstand. Forbrugersamfundet er sådan. Kunstig overerotisering er en sådan. Kunstig iscensat mangel af forsyninger og fødevarer, som de kører frem lige nu i forbindelse med den lige så kunstigt iscenesatte Ukrainekonflikt, er en sådan. Krig er en sådan, for mennesker går i flugt, kamp eller krampe-mode. Reklame- og propagandaens irrationalitet er en sådan. Dødsangst – hele covid-operationen byggede på dødsangst – er en sådan. Dette dyr ønsker de at bure inde i zoologiske haver for mennesker, og dertil bruger de økonomiske, ideologiske og kemiske fodlænker (afhængighed af drugs). Og transhumanisme er et direkte udsagn om, at de ønsker mennesket omskabt til en dyre-maskine, og nu får vi indopereret en hi-tech fodlænke, så vi kan leve i ét stort åbent hi-security fængsel. Et vaskeægte satanisk projekt, der har stået på i århundreder og blot er intensiveret yderligere på det seneste. 

Heim havde også det indtryk, at en stor del af homo sapiens ikke var i stand til at operere via pneuma men blot levede deres liv i halen på vanvid. Han havde set det i WW2 og så det sidenhen i alle de krige og ødelæggelser og alt, der fulgte op gennem århundredet.

Med vores abstraktionsevne har vi skabt teknologi, der ville være utænkelig uden pneuma, ånd. Men vores etik har ikke fulgt med, så denne teknologi bliver brugt, som om vi stadig befandt os i det darwinistiske junglehelved af overlevelse og territorialkamp, altså de egnedes (de stærkestes) overlevelse på andres lig og ulevned. 

For abstraktionsevnen har også sin bagside: Vi bliver afkoblet fra vores biologi og dermed fra livet.  Lige pludselig kan man argumentere for, at krig faktisk er nødvendig, at det sker for vores fælles bedstes skyld (nogen må ofres for sagen = utilitarisme), eller som globalisterne gør: At alle på nær en halv milliard mennesker skal udryddes fra planeten, for Jorden kan ikke understøtte dem, for der er ikke længere nok til dem (de har selv stjålet det meste). At der tages samtlige 76 falske logikker i anvendelse er tydeligt nok, hvis man har forstået egentlig logik, men for folk, der ikke har (ergo, er Morlille en sten), så fremstår det som rationelt. 

Folkemord er biologisk kontraintuitivt men kan twistes og formidles til at være rationelt.

Marxismen er et godt-ondt eksempel. Via det ene (pseudo)rationelle argument efter det andet i Das Kapital argumenterede Marx for det 20. århundredes største folkemord og undertrykkelsesapparat, og horder af hjernevaskede medløbere leverede benzin til apparatet.
Læs: Materialisme som ind i helvede

Heim starter totaliten pneuma ved totalitet 25, men siger, at det kun er bottomline for uendelighed. Det stopper ikke der. Åndelighed/spiritualitet indeholder ikke nødvendigvis et styreaggregat for godt og ondt. Nogle af de mest ondsindet-modbydelige mennesker er vældigt spirituelle, derfor er de stadigvæk ondsindede, kyniske, destruktive, menneskefjendske, psykopatiske. Sort magi = brugen af det usynlige højdimensionelle felt til at skade andre er vældig spirituelt, men Det Store Pneumatiske Dødsorgel, den Store Wurlitzer er stadigvæk satanisk.

*

Det er antydet, at ILCOR binder biologien sammen med psychen via metaforiske kanaler. Men helt nøjagtig hvor knyttes der an til biologien?

Det må være på totalitet 7-niveauet, hvor DNA og makromolekyler befinder sig.

Burchard Heim sagde med sit kendskab til hermetrien og elementærpartiklerne, at det kun ville være fotoner, der ville være i stand til at bære denne aktivitet igennem uden at signalet forsvandt. Han forudsagde årtier, før der blev talt om det, fænomenet biofotoner. DNA’et udsender altså lys.

Dette lys måtte være påviseligt og koherent (samlet og ensrettet) som en laserstråle. 
Uafhængigt at Heim blev hans forudsigelse påvist af prof. Fritz Albert Popp fra Marburg, der så, at der kom et lys fra levende celler, og at de havde de egenskaber, som Heim havde forudsagt. 

Den gode og rigtige teori i videnskab vil altid være i stand til at forudse nye opdagelser.
Der skete det med Popp, at han blev citeret i et esoterisk tidsskrift, hans kolleger så det – han havde ikke bedt om det – og så blev han forstødt fra det videnskabelige selskab for noget, andre havde gjort. Fine venner må man sige, så hans anerkendelse i Tyskland faldt, men han opnåede siden stor bevågenhed og anerkendelse udenfor Tyskland. 

Heim selv var allerede kørt ud på et sidespor, og meget få kender ham i dag. Det skyldtes, at han via sit handicap ikke kunne arbejde i videnskabelige forskerteams men også, at han – fordi han ikke som de andre sprøjtede artikler ud – så nægtede videnskabelige forlag at udgive hans bøger, og så måtte han udgive på en vens forlag, hvor der blev udgivet teologisk og deslige smudslitteratur, og teologer må man aldrig lege med, dem skal man hade og foragte ifølge videnskabsfolk. Han legede sådan set ikke med dem, han udgav bare dér, da der ikke var anden mulighed. Og dog på sin vis gjorde han, for han led ikke af theo-noia eller metafysik-allergi.

*

Spørgsmål helt hen i vejret:
På hvilket totalitetsniveau opererer oplyste mestre eller højere væsener?
Hvor meget skal der til for at vi fordobler vores 16 kanaler til 32?
Hvorfor har mennesket DNA, der synes at ligge ubrugt hen?
Kan Heims model forklare paranormale fænomener, UFO’er, tidsrejser og andre anomalier?
Hvor er Gud henne i dimensionsuniverset?
Med disse spørgsmål er der lagt i ovnen til en del 3 af Mikroessays om verden i 6 dimensioner.
Det skulle undre, om ikke geniet Burchard Heim har yderligere bud på livet i Universet.

En kommentar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.