Essay

Folkedrab / Genocide – reflektioner over Stantons 10 stadier på vej mod katastrofen

 

 

GENOCIDE

Gregory Stanton er folkedrabsforsker, og har som jurist været engageret i et bredspektret pioneerarbejde indenfor samfundsmæssige forhold. Hans hovedvirke har været at kortlægge fænomenet folkedrab og skabe nogle overvågningsværktøjer – de 10 trin der kan føre til folkedrab – som anvendes overalt i verden idag. Han har stiftet ”Genocide Watch”, som han er formand for.
Stanton har analyseret de kendte historiske folkedrab og kortlagt det gennemgående udviklingsmønster, som gentager sig ved dem. Ved at være opmærksom på Stantons 10 udviklingsstadier der kan føre til folkedrab, kan det forhåbentlig gribes i optakten. Ifølge Stanton forekommer stadierne altid i samme rækkefølge, og hvert stadie forstærker hinanden. Det er en akkumulerende udvikling hvori processer i forudgående stadier fortsætter, mens efterfølgende stadier støder til og overlejres. Det skaber et escallererende forløb – man kunne billedligt tale om en “social nedsmeltning / social kædereaktioner”.


De 10 trin der kan føre til folkedrab ( fremhævet med fed skrift )
– efter hvert punkt anfører jeg nogle stikord og spørgsmål med henblik på at sammenligne Stantons model med den aktuelle situation – “virus/lockdown/inddragelse af frihed og menneskerettigheder over en bred kam” – i DK og de fleste andre lande.


1.
Klassificering, foregår i alle samfund og er et redskab til at afgøre, hvilken identitet man har, og hvilken gruppe man tilhører. Klassificering kan dog også bruges negativt, hvis det fx er forbudt at blande grupperne, eller hvis de bliver behandlet meget forskelligt.


?
– ansvaret for det personlige helbred overføres fra privatsfære til staten, som er i tæt samarbejde med firmaer med særlige interesser tilknyttet. Raske personer gøres syge. Vedtagne faglige begreber og standarder tilsidesættes forvanskes eller afskaffes, selvopfundne og fagligt ufunderede ord og “begreber” opfindes til lejligheden og erstatter faglig redelighed og videnskabelig evidensbaseret viden ( som cencureres af ukvalificerede med deler fælles interesser i politik, erhverv og finans ) – hvor er den demokratiske proces ? Hvor er den frie og kritiske videnskab ?

– hvilket køn, hvilken alder, hvilket erhverv, hvilken politisk/religiøs/sexuel observans tilhører du ?
– hvordan er dit øvrige helbred, udover at være “corona-relateret”
– hvordan er dit bevægelsesmønster ?
– hvordan ser dit sociale netværk ud ? – hvem/hvad/hvor omgåes du ?
– hvordan er din økonomi ?
– hvad ejer du / skylder du ?
– test : er du “positiv” eller “negativ” ?
– mRNA gen-manipulation ( fejlagtigt kaldet “vaccine” – stik imod CDC og danske myndigheders definition af vaccine ) : er du vaccineret eller ikke ? er du for eller mod vaccine ?
– sundhedspas – må du opholde dig bestemte steder ? – må du rejse – hvorhen og hvorhen ikke ? – hvordan må du rejse ? – må du handle, med hvem, hvad, hvor ?
 
2.
Symbolisering, er også en almindelig proces, der kan bruges negativt. Symbolisering består i, at forskellige grupper gives navne eller symboler eller karakteriseres ud fra bestemte træk såsom udseende eller klædedragt.

?
– er du dansker, altså ÆGTE dansker ?
– er du social eller asocial ?
– er du højre eller venstre, blå eller rød ?
– taler du gammeldansk ( reaktionær, chauvenist, racist osv ) – eller nydansk ( papagøjesprog efter løbende anviste ord og begreber ) ?
– er du konspirationsteorætiker ?
– er du asymptomatisk smittespreder ?
– er du superspreder ?
– er du anti-vaxx´er ? 


3.
Diskriminering forekommer når en dominerende samfundsgruppe bruger love og politisk magt til at fratage retten fra mindre magtfulde grupper.

?
– findes det i anti-terrorlovene ?
– findes det i offentlighedsloven, mørkelægning af politiske beslutningsgrundlag
– findes det i påvirkningsloven ?
– findes det i epidemiloven ?
– findes det i L102 ? 


4.
Dehumanisering. På dette stadie bruges klassificering og symbolisering til at nedgøre en gruppe ved at betegne dem som umenneskelige; eksempelvis ved at sammenligne dem med dyr.

?
– er raske folk syge ?
– er raske folk, uden symptomer, farlige for den gruppe der bærer mundbind, modtager mRNA-injektion ( “vaccine” ) og går i selvisolation frivilligt ?
– er “superspredere” et begreb som kan sammenlignes med tidligere anvendt retorik i DK, Tyskland og flere andre lande igennem flere århundreder, møntet på bestemte grupper/folkeslag ?
– er “superspredere” et begreb, der kan sammenlignes med en succesrig og overlevelsesdygtig gnaver, og andre mindre populære dyr blandt mennesker ?
– er “superspredere” sammenlignelige med flere alvorlige patologiske tilstande, f.eks psykopater, sociopater og lignende alvorlige lidelser ? 


5.
Organisering. Folkedrab begås altid af grupper og kræver derfor organisering og planlægning. Det kan bestå i at skaffe våben og træne, de der skal udføre folkedrabet. Ofte foretages den af stater eller militære grupper. 

?
– er det borgernes pligt anonymt at melde hinanden til myndighederne – istedet for at tage det direkte op med sin nabo for at finde en konstruktiv løsning og en farbar vej for naboskabet ?
– er det arbejdsgiveres opgave at true ansatte, evt afskedige dem, hvis de ikke deler chefens og myndighedernes viden/opfattelse af en konkret sag, og af personlige eller samvittighedsmæssige grunde ikke kan følge chefens og myndighedernes anvisninger ?
– er det politiets opgave at modarbejde de fundamentale rettigheder, samt gældende lov og internationale konventioner og menneskerettigheder ( underskrevet af Den danske Stat ) – med anvendelse af magt, gemt bag panser og vesir og anonymitet ( et politinummer ) ? – kan politiet dække sig ind under “at følge de nye love”, hvis disse er grundlæggende uretfærdige og åbenlyst i modstrid med livet grundvilkår ?
– er det millitærets opgave at angribe det folk, som de er indsat for at forsvare ?
– er det private vagtværns opgaver følge politi og millitær i denne tilgang til arbejdsopgaverne ? 


6.
Polarisering, består i at moderate grupper – modstandere af den proces, der er i gang – elimineres.  

?
– sørger toneangivende medier, f.eks DR, for at debatten er afbalanceret og nuanceret – eller udelukkes kvalificerede og veldokumenterede kritikere ubegrundet eller med hån, spot og latterliggørelse ?
– hvorfor skal den der fremsætter en påstand – og gennemfører lockdown, inddragelse af rettigheder m.m -ikke begrunde sin handling, mens kritikere der er uenige skal dokumentere selv de mindste banale detaljer og mødes af en afsporende retorisk præget debat som stjæler modpartens tid og chance for at fremføre sit budskab ?
– hvorfor er det private aktører ( FB, Google, Youtube, Twitter, Apple m.fl ) der som “3.part” skal vurdere hvem der må formidle hvad, hvem der må tale med hvem og hvad de må tale om ? Hvordan sikrer disse firmaer, at der ikke opstår en interessekonflikt mellem deres interesser, hvad folk ytrer og fundamentale rettigheder for hele samfundet, som f.eks ytringsfrihed ? Hvordan sikrer staten at der ikke er en interessekonflikt mellem flere partnere ? 


7.
Forberedelse, er langt mere detaljeret end det fjerde stadie organisering. De konkrete ofre identificeres og registreres, fx ved at tildele dem ID-kort. Ofrene kan eventuelt også blive frataget deres ejendom, og de kan blive samlet i ghettoer, bygninger eller lejre.

?
– hvad er forskellen på ID og NEM-ID og sundhedspas og almindeligt pas ?
– hvad er forskellen mellem tvungen husarrest i eget hjem og arrest/fængselscelle ?
– hvad er forskellen mellem apps, der fortæller hvor du og andre potentielle smittebærere er, og udgang fra et fængsel med fodlænke ?
– hvad er forskellen mellem corona-hoteller og lejre/flygtningelejre/koncentrationslejre ? 


8.
Forfølgelse er kendetegnet ved at ofrene bliver identificeret og udskilt på baggrund af deres tilhørsforhold til en bestemt gruppe

?
– hvad er forskellen på forfølgelse og borgere der overfalder andre borgere verbalt, psykisk eller fysisk i det offentlige rum, uden anden viden om det udsete offer end at vedkommende går uden mundbind, eller har et barn med i en fødevarebutik, eller samles i en naturlig gruppe med et ikke nærmere angivet antal individer ?
– hvis forsamlingsforbuddet er af vigtighed, hvorfor gælder det så ikke i offentlig trafik, eller for kyllingefarme, ko- og grise-stalde eller for drivhusproduktion med monokulturplanter ?  


9.
Udryddelse, består i at fordrive, voldtage eller dræbe de ofre, som er blevet udskilt. 

?
– hvad er forskellen på at tvangsdeportere folk fra deres hjem, udsætte dem for urimeligt pres/stress, og påtvinge folk en ukendt og uafprøvet injektion med aluminium, kviksølv, formaldehyd og ca 50 andre adjudanter/tilsætningsstoffer – foruden den ukendte effekt af selve det aktive stof – og begå overlagt mord ? 


10.
Benægtelse. Når et folkedrab har fundet sted, forsøger gerningsmændene at skjule og benægte, hvad de har gjort.

?
– vidste du at antallet af frihedskæmpere i DK steg fra ca 2000 aktive under WWII til at halvdelen af befolkningen påstod at have været frihedskæmpere umiddelbart efter befrielsen ?
– vidste du at folk der under et folkedrab gjorde modstand, ofte efterfølgende forsvinder eller dør under mystiske omstændigheder
– vidste du at vidner til begivenhederne under et folkedrab ofte efterfølgende gøres tavse eller uforklarligt forsvinder eller dør under mystiske omstændigheder ?

Forud for disse punkter er der ofte en lang forhistorie der leder op til udviklingen gennem de 10 punkter. Her er nogle eksempler :

punkt 0 : en statsminister der indfører lockdown & undtagelsestilstand med en løgn om baggrunden herfor

punkt minus 1 : en medicinindustri og dens produkter, som Peter Gøtszche har dokumenteret er kriminel og dødsensfarlig i bogen “ Organiseret kriminalitet og dødelig Medicin “, i alliance med en IT-producent, som i 40 år ikke kunne løse virus-problemer i sine egne produkter, men som åbenlyst og uden skam stiller sig op og erklærer at han nu vil løse den virkelige fysiske verdens virusproblemer – begge aktører de største og mest indflydelsesrige sponsorer af staten, institutioner som Statens Seruminstitut, højere uddannelsesanstalter og toneangivende massemedier.

punkt minus 2 : en international organisation – guess WHO – som på fagligt uredeligt grundlag ændrer definitioner for “pandemi”, og fjerner “dødskriteriet”, umiddelbart før H1N1-skandalen bryder ud i 2009.

Punkt minus 3 : personsammenfaldet fra 80´ernes HIV/AIDS, EBOLA, Fugleinfluenza, SARS 1, MERS, H1N1 til den aktuelle SARS-CoV-2 … personsammenfald igennem 40 år !


– det der sker efter de 10 punkter kan være afgørende for hvad der lægges op til i fremtiden : fortsættelse af fornægtelsen, opretholdelelsen med nye løgne, som kræver ny vold for at håndhæves, som kræver nye løgne for at dække den nye vold, som kræver nye løgne … ny vold … ny løgn … vold … løgn … 2 fænomener som ikke kan undvære hinanden, som nærer hinanden , bestyrker hinanden, escallerer og akkumulerer …. historieskrivningen, helte/skurkerollerne, problemforskydningen, forsimplingen gennem personificering osv.

Stantons model, med de 10 trin der kan føre til folkedrab, er motiveret af et ønske om at forhindre folkedrab. Derfor har han for hvert stadie også formuleret anbefalinger til, hvordan et eventuelt folkedrab kan standses.


Tænk på hvor meget der forskes og investeres i krig – og hvor lidt der bruges på at forske i fred – alligevel findes der et par fredsforskningsinstitutter, det ene i Lund / Jan Øberg, måske det sidste akademisk frie og sponsoruafhængige institut ( se mere : www.janoberg.me ) – et andet i Oslo / Johan Galtung – og her kan man søge svar på hvordan man foregriber, håndterer og nedtrapper konflikter og indsætter et mere menneskeværdigt liv i et mere harmonisk og fredfyldt samfund, hvor forskelighed/diversitet kan være kilden til rigdom.Hvad er ligheder og forskelle mellem den udvikling der gennem historien gentagne gange har ført til folkedrab og hvad der sker omkring os idag ?


Her slutter jeg, og overlader dig til den stille eftertanke og reflektion. Vi lever i en tid hvor angsten og panikken i sig selv er blevet farligere – hvor travlhed fører til blindhed – og hvor besindelse er vigtigere end nogensinde.
Når den situation opstår, bør vi tage os al den tid der er i verden til at tænke os godt om, så vi er sikre på hvor vi sætter vores ben ved næste skridt.
Vi fjerner os mere og mere fra hvad de fleste forbinder med liv.

Måske undrer du dig over at jeg næsten ikke har nævnt et meget omtalt virus for tiden – det er godt at undre sig ! Jeg ser livets evolution som en symbiose, et samspil mellem planter, dyr og mennesker, bakterier og virus – i medspil og modspil – en vekslen frem og tilbage i den øjeblikkelige situation – nogle gange til den ene parts fordel, nogle gange til den andens – et equillibirum over længere tid – til alles fordel – en succesrig udvikling gennem millioner af år, der har ført til det liv, som vi selv er en del af idag – en VI-RUS, hvor der også er plads til tømmermænd og tilgivelse.

Er reflektioner over folkedrab lidt “eksotisk” ?  – hvad har det med os at gøre ?

Der kan det være på sin plads at erindre sig hvor udbredt og hyppigt fænomenet har været til alle tider, alle steder, gennem menneskehedens lange historie. Desværre. Baggrunden for Gregory Stanton banebrydende arbejde er alvorlig, og alt for ofte brændende aktuel og måske tættere på end man bryder sig om at tænke på.
Kommentarer

 • omar ingerslev

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Official sources, namely EudraVigilance (EU, EEA, Switzerland), MHRA (UK) and VAERS (USA), have now recorded more Injuries and Deaths from the ‘Covid’ vaccine roll-out than from all previous vaccines combined since records began.

  EU/EEA/Switzerland to 17 July 2021 – 18,928 Covid-19 injection related deaths and over 1.8 million injuries, per EudraVigilance Database.

  UK to 7 July 2021 -1,470 Covid-19 injection related deaths and over 1 million injuries, per MHRA Yellow Card Scheme.

  USA to 9 July 2021 – 10,991 Covid-19 injection related deaths and over 2 million injuries, per VAERS database.

  TOTAL for EU/UK/USA – 31,389 Covid-19 injection related deaths and almost 5 million injuries reported so far in July 2021.

  This catastrophic situation has not been reported by the mainstream media, despite the official figures above being publicly available.

  The Signal of Harm is now indisputably overwhelming, and, in line with universally accepted ethical standards for clinical trials, Doctors for Covid Ethics demands that the ‘Covid’ vaccine programme be halted immediately.

  Continuation of the programme in the full knowledge of ongoing serious Harm and Death to both adults and children constitutes a Crime Against Humanity/Genocide for which those found to be responsible or complicit will ultimately be held personally liable.

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Doctors for Covid Ethics

  * * *

  extract from :
  https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-are-lying-to-you-the-people-to-the-populations-they-purportedly-serve/5750650

 • omar ingerslev

  Forsvar for bedemanden :

  Hans udsagn modsiges ikke blandt “de levende”
  – for de lever i løgnen og selvbedraget,
  og er hverken levende eller døde,
  men netop “levende døde”
  – afsjælede kroppe
  der holder sig selv igang som
  “constantly moving happiness-machines” *)

  Bedemandens udsagn modsiges ikke
  af de døde og deres pårørende, som han involverer sig i,
  – ingen rejser sig fra deres dødsleje
  for at protestere eller modsige ham,
  – ingen pårørende ønsker at begrave deres kære i de samme løgne
  som plagede og hjemsøgte dem livet igennem,
  og måske endda kostede selve livet

  Ingen drager de døde
  og deres pårørendes
  motiver og troværdighed i tvivl,
  for dér hvor de er
  er der intet at miste, men alt at vinde,
  dér er der ingen bestikkelighed,
  ingen løgn, intet bedrag,
  ingen virkelighedsforstyrret sindstilstande
  eller andre tvivlsomme motiver for egen vindings skyld.

  link til samtale med bedemanden JL findes i kommentarspor i indlægget :
  https://www.nedersteetage.com/bedemanden-faar-det-sidste-ord/

  *)
  http://aireform.com/wp-content/uploads/20160219cpy..-Century-of-the-Self-Transcript-4-part-film-series-by-A.Curtis-55p.pdf

  ( husk at kopiere HELE linket, det kan virke forvirrende at kun første del af link er farvet/aktivt )

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.