Economica,  Essay,  Kailo,  Politica,  Scientia

C-O-V-ID

C-O-V-ID betyder:

Certificate
Of
Vaccination
IDentification

I en nylig video fra BIS (Bank of International Settlements) bliver der sagt:

Når vi taler om kontanter, ved vi ikke hvem der bruger dem.
Med det system, vi nu er i færd med at indføre, vil Centralbankvæsenet have fuld kontrol over, hvem der bruger penge, hvor, hvornår og hvorfor, fordi vi nu har teknologien.

De siger ikke noget om, hvorvidt de har lov til at gøre det, kun at de kan gøre det.
Det betyder, at med denne fulde kontrol, vil der være et styresystem på plads, der vha algorimter, databaser og AI vil afgøre hvert menneske på jorden’s ret til og mulighed for at leve – eller dø.
mRNA-vaccinen er ikke en vaccine, det er et tracking- og operativ-system.
Heri findes den direkte omend officielt skjulte forbindelse til globalisternes centralbankvæsen.

Udover genmodificerings-kapacitet indeholder vaccinen nano-graphen-oxyd, aluminium, kviksølv og formaldehyd – INGEN af hvilke burde få adgang til den menneskelige organisme. De er maskindele og systemkomponenter til styresystemet.

Allerede PCR-testen indeholder disse elementer og indføres direkte til kroppen via bihulen slimhinderne. De samme elementer er indbygget i ansigstmaskerne, som milliarder af mennesker er blevet påtvunget – og som nu flyder rundt i verdenshavene som den nye store globale forureningskilde, der sekundært og tilbagevendende forgifter vand og havdyr- og planter, hvorved det endnu en gang ender i menneskekroppen.

I den menneskelige population var det især de gamle, der blev ramt. Dette var med fuldt overlæg, for de vidste, at graphen-oxyd-partikler ville flænse de gamles lungevæv. De gik efter de svage og de gamle, hvilket teknisk set hedder euthanasi, aktiv dødshjælp. Et eksempel: borgmestere i New York, Andrew Cuomo, sørgede for, at 20.000 gamle i New York fik hjælp til at dø. Da vaccinerne kom på banen i massevis – 25% af verdens befolkning har den nu i kroppen – vidste de, at det spike-protein, som det 2. skud frembragte, ville få menneskers immunforsvar til at angribe sig selv. Kroppens leukocytter tror, at kroppen bliver angrebet af en virus og går til modangreb. Herved skabes et auto-immun-defekt-syndrom. I USA alene er dødstallet pga. vacciner for tiden registreret til 45.000 indenfor de første 3 dage efter injektionen, hvilket er et konservativt skøn. Ingen medier rapporterer om dette.

Der meldes nu om en 2. bølge af covid på hospitalerne. Hvad der ikke meldes om, er, at de indlagte har symptomer på bivirkninger (=virkninger) af vaccinen. Et ikke bekræftet rygte siger, at sygeplejersker nu bliver afkrævet en underskrift om, at de ikke vil sætte den nye bølge af indlagte i sammenhæng med vaccinerne men med, hvad der hævdes at være en bølge af varianter. En nobelpristager i medicin, Luc Montagier, advarede om, at det var mRNA-vaccinerne, der skabte disse varianter. Virusen er altså ikke virusen men vaccinerne mod virusen.

Vaccinen indeholder et styresystem i form af en nanobot. Den giver adgang til systemer i kroppen inklusive tanker og følelser. Den giver også adgang til at blokere menneskers bankkonti, hvis AI-systemet finder, at deres adfærd ikke opfylder deres kriterier. Det er derfor, det digitale pengesystem er blevet så opreklameret. Med kontanter kan mennesker stadig flyve under radaren. Med digitale penge kan alle aktiviteter trackes og blokeres.

Dette er transhumanisme og the zombie apocalypse i praksis.
Dette er, hvad der i skrifterne refereres til som dyrets mærke, det menneskelige brændemærke. Alle, der ikke var brændemærkede, tilhørte ikke dyreflokken. De stod herefter til aflivning.

Microsoft byggede et system, der hed Azure, hvilket var et cloud-baseret AI-computersystem. Systemet kunne afgøre, om mennesker havde sociale points nok til at … leve. Det er det kinesiske system, for Kina var testområde for systemet pga landet totale kontrol over sine indbyggere. Dette system skulle eksporteres til resten af kloden. Systemet monitorerer din biologi, dine vaner, din omgangskreds, din adfærd. Hvis du omgås de forkerte mennesker, så er du ude. Azure var udtænkt som det stykke software, der skulle samle alle infos fra mobildata, bagdørsdata fra Windows og Apples platforme, infor fra nano-chippen i den vaccinerede menneskekrop, data fra smart-metres, data fra Googles spionplatforme – the whole chabang!

Alle de firmaer og regeringer, der var en del af operationen, brugte Microsoft Azure. Ingen kunne ikke undslippe systemet, for systemet var indenfor dig og dit firma. Når man først var brændemærket som et dyr, så var der ingen vej tilbage. Big Brother vidste nu alt. Men den dårligste nyhed var, at de også var i stand til at vende informationsstømmen om, så du ikke blot var en afsender, du var også en modtager. Du var en lokal applikation til det totale styresystem.

*

Før det hele bliver for dystopisk, så ankommer den gode nyhed.
Systemet er ifølge nu tilgængelige kilder brudt sammen. Nogen har stukket en kæp i hjulet.
Der er andre aktører på banen end dystopisterne. Modaktionen fandt sted så sent som torsdag 22.07.21.

Kommentarer

 • omar ingerslev

  Lidt om penge :

  Den danske krone – i form af fysiske kontanter – har samme mulighed som D-marken, Det irske pund m.fl til at leve videre på en produktiv og socialt uviklende måde, hvis de udfases og erstattes af ny officiel valuta:
  Da D-marken blev erstattet som officiel valuta med euro´en, besluttede mange at beholde de udfasede D-mark, i det omfang de ikke var tvunget til at ombytte til euro pga overlevelse. Dvs at D-marken levede videre som “komplementær valuta” eller “local currency”, side om side med euro´en. Ved ombytningen var 2 D-mark = 1 euro – idag, ca 25 år efter, er 1 D-mark = 1 euro – altså har det for dem der valgte at beholde en del af deres kapital/formue i D-mark været en succes. Euro´en har ift den gamle “udfasede valuta” tabt halvdelen af sin værdi.
  Historien om det irske pund er nogenlunde den samme. Med introduktionen af euro´en i Irland, samlede euro´en sig primært i de store metropoler, og nåede aldrig ud i provinsen, hvor konsekvensen i første omgang var at beskæftigelse, produktion og huspriser/infrastruktur begyndte at kollapse. Så kom reaktionen : mange irere havde gemt de gamle irske pund “i madrassen” i det omfang de kunne undvære den nye officielle euro, til overlevelse. Nu stak folk i provinsen hovederne sammen, og besluttede at indsætte det gamle irske pund som komplementær/lokal valuta, sideeksisterende med den officielle euro. Det fik provinsdistrikterne til at genrejse sig – havde de ikke anvendt denne strategi, ville landdistrikterne blive affolket, sådan som det er sket i mange andre lande. Den officielle magt forsøger at svare igen på sådanne succes´ser og nye udviklingstendenser, ved at kræve skat afregnet i den officielle valuta, ligesom de store multinationale firmaer afviser betaling i komplementær/lokal valuta – men skattevæsnet snyder sig selv derved, når skatteprovenuet stagnerer/falder i takt med at folk fokuserer deres aktiviteter på lokalt niveau. Folk køber computere og andet li´r fra “afgangshallerne i lufthavnene” brugt, og lever uden det sidste nye “techno-junkie-food”.
  På Mors indførtes for nogle årtier siden “janten” – de lokale beholdt deres normale arbejde og indtægter, så kommunen og staten fik det samme provenue, som de plejede. Til gengæld voksede aktivitetsniveauet imellem folk – ved siden af de allerede eksisterende aktiviteter – indtil Morsø Kommune indkaldte folk fra initiativet til “janten” og gav udtryk for at kommunen” følte sig forbigået. Et kompromis blev indgået, hvorefter kommunen til en vis grad blev “associeret” med projektet. Staten var ikke lokalt repræsenteret, men den gæstfrie kommune havde stillet et kontor til rådighed på det lokale rådhus, kvit og frit, for statens repræsentanter. Staten bidrog ikke med noget på lokalt plan, helt på linie med at de ikke selv havde officiel repræsentation – til gengæld var det staten, der via skatteretten, skønsmæssigt vurderede værdien af de ekstra aktiviteter i området, og skattefastsatte en skyldig skat, som skulle inddrives og afregnes i officielle danske kroner. Konsekvensen heraf blev at initiativet gik i sig selv, og aktivitetsniveauet dalede til niveauet før initiativet.

  Lad endelig staten og centralbankerne komme med deres digitale diktatur i form af øremærkede elektroniske ID/penge – derved vil de indirekte frede den danske krone for spekulation, de fremsynede vil beholde så mange fysiske danske kroner som de kan – de er allerede testet og anerkendt som gangbart betalingsmiddel – så det er for de fremsynede og dem der har forstået hvad penge er ift samfund og social interaktion “en ren foræring” – – – og lad os så se hvordan det går på længere sigt. Den realistiske og mest sandsynlige prognose ligger i de ovenstående eksempler. Tiltro til en given valuta er netop et spørgsmål om “tro”, og tillid – og det må en gruppe, der vælger at bruge en given valuta selv tage vare på, og ansvar for.
  Nogle vil moralisere over disse hændelser, på linie med skattevæsnets opfattelse – andre vil se det nyttige i at pengesystemet stimulerer aktiviteter og socialt sammenhængende lokale kræfter – det er 2 modsatrettede opfattelser af hvad der skaber et samfund, hvori mennesker kan leve og udvikle sig. At tale om sort arbejde uden at redegøre for socialt nedbrydende kræfter – er ligeså ubalanceret, som hvis folk droppede alle deres officielle aktiviteter og indtægter, og stadig forventede at blive serviceret af “velfærds-samfundet”. Den komplekse virkelighed findes et sted imellem, dér hvor modsætningerne kompletterer hinanden.
  Hvis kontanterne afskaffes vil det reelt blive muligt at leve i små lokalt forankrede samfund, uafhængigt af et centralistisk monetært diktatur – og hvis denne måde at leve på gøres ulovligt og forfølges af myndigheder, politi, ret og skat – tjah, så lad dem komme – hvordan vil de bære sig ad med at se hvad de hidtil ikke har kunnet se – og så får myndigheder så travlt at de udmatter sig selv, og ikke magter magten mere – og i det omfang de ihærdigt anstrenger sig herpå, vil deres popularitet dale eksponentielt – altså kan de aldrig vinde, men sagtens tabe stort – hvorimod lokalt organiserede samfund ikke kan tabe, men naturligvis komme til at ødelægge det for sig selv, hvis de dummer sig. Men er de lokale samfund allerede trådt i karakter med sådanne initiativer, er risikoen for sådanne dumheder i sagens natur tilsvarende mindre. Og så kender man hinanden godt i de lokale samfund – altså en vis form for indbygget social kontrol, som også gør det vanskeligt at komme udefra og ødelægge det. Inden man harcellerer over “social kontrol i lokale samfund”, bør man holde sig for øje hvilken form for social kontrol et digitalt monetært diktatur indebærer. Holdes disse “damage-control-issues” op mod hinanden, er lokal social kontrol med nabostridigheder mindre ødelæggende end global social control med atombomber og andet millitært isenkram.

  Valget er dit
  – vil du have det “mindre godt”, eller rigtig skidt ?

  Glem ikke at demokrati opstod i små græske øsamfund og bystater med typisk ca 800-1200 medlemmer. Demokrati ligger på en skala hvor antal samfundsmedlemmer på 1 = anarki – og antal samfundsmedlemmer på 700 Millioner-1,5 MIA ( .. and still counting .. ) = diktatur.

  Centralt styrede elektroniske og øremærkede penge vil reelt være afskaffelse af både demokrati og penge som en frit flydende “oliekande”, der smører samfundsmaskineriet afbalanceret – i så fald vil trafikloven repræsentere mere frihed, demokrati og afbalanceret adfærdsregulering – til dels selvstyrende under ansvar. Det er temmelig grotesk og bør tale for sig selv.

  Det er tankevækkende, at folk der vokser op og lever i superkapitalistiske samfund, hvor det meste er udmålt i penge, i realiteten ved så lidt om hvad penge er.
  Et forsøg på at beskrive hvad penge er :
  et medium, på linie med ilt og vand – et “element” som er forudsætning for “liv”, altså samfunds-liv, og som derfor bør være frit og tilgængeligt i flest mulige sammenhæng – eller penge kan opfattes som en struktur, ligesom veje, der gør det muligt at komme flest mulige steder hen.
  Hvis man derefter spørger sig selv, hvad konsekvensen vil være hvis ilt, vand eller veje ikke er bredt tilgængeligt – men underlagt bureaukratisk kontrol, godkendelse og betaling skal udleveres ved en pumpestation, og møjsommeligt bæres i iltflasker og vanddunke – kan alle velsagtens se hvor grotesk og uholdbar situation er – netop ligeså grotesk og uholdbar som den situation penge og samfund længe har udviklet sig henimod.

  • marcohanuman

   Der er MANGE interessante vinkler her, som jeg synes, du skal samle og udbygge til mere end en vedhæftet kommentar.
   Staten og dens opdragsgivere i de globale finanscirkler og i centralbankvæsenet og dets uber-organisationer er uden tvivl hundeangste for initiativer i retning af lokalvalutaer.
   De monitorerer dem konstant for at se, om de slår an og griber om sig, hvorefter de intervenerer.
   Når jeg tænker på janten – meget velvalgt navn i øvrigt 😉 for den skal ikke tro, den er noget, hvilket den så er alligevel – så tænker jeg samtidigt på Nur- og Vir-Geld fra henhv. Østrig og Schweitz. Jeg tænker også på the Guernsey Pound, som de nakkede. Jeg tænker på the Bristol Pound, der så vidt jeg ved eksisterer. Jeg tænker på historien fra Malaysia og ægte Sharia Bankvæsen. Jeg tænker på Taiwans økonomi, der er en update af Tysklands nationaløkonomi ml. 1933 og 1940, der som bekendt pissede centralbankvæsenet totalt af. Jeg tænker på den libyske økonomi, før de myrdede Gaddafi og ødelagde landet. Jeg tænker på Time Banking, hvor man betaler via arbejdsydelser og som kan spares op. Og så tænker jeg selvfølgelig på, hvor hysterisk Staten er med sorte penge, men det har jeg vist skrevet en del om.

   • Omar Ingerslev

    Dit omrids af en større kontekst er rigtig set. Jeg kender stort set til dem alle, på nær nogle få. I sagens natur hører man jo ikke om disse initiativer, med mindre banker, myndigheder og presstitutes har brug for at udhænge nogen offentligt, i “gabestok” eller på “hjul og stejle”.

    En afgørende pointe er, at hele spillet er psykologisk. Hvis sådanne initiativer lader sig skræmme, så kan de falde for egen “tvivl og vaklen”. Hvis disse initiativer IKKE frygter banker, myndigheder & presstitutes, så vinder de, mens “monetære monokelbærende kykloper med tilsodede kakkelovnsrør på hovedet” kan udmatte sig selv til døde med omfanget af kontrol de ikke kontrollerer, med magt de ikke magter, eller agt hvoraf de ingen har, eller mister det forsvindende lidt der måtte være tilbage.

    “First You win the battle, then You fight it” – spørg gamle modstandfolk og andre fri fro og frejdige om det.

    *

    Det svejtsiske WIR-system blev indført ca 1933 af det svejtsiske erhvervsliv, og har virket siden. I 30erne undgik man produktionsnedgang og arbejdsløshed i Svejts, som det eneste land, pga WIR-systemet – kombineret med en kraftig udvikling/statslig investering i infrastruktur ( tunneller/veje/jernbane, byggeri ). Også i DK kompenserede man delvist, med satsning på infrastruktur, især socialt boligbyggeri under Stauning. Men arbejdsløsheden ramte dybt og hårdt i DK alligevel. I det svejtsiske tilfælde må alle parter erkende, at komplementære valutaer/lokal-valutaer/protokoller repræsenterer en mere driftsikker og levedygtig social-produktionsmæssig økonomi, til gavn for flest mulige. WIR har med sin alder på næsten 90 bevist sin levedygtighed.

    Japanerne etablerede et “social-care-ticket-system tilbage i 90erne, netop da “alders-boomet” slog igennem. I dag findes mere end 300 versioner. De løser sociale opgaver, og den officielle japanske regering anerkendte allerede for længe siden, at den japanske yen IKKE kunne have løst den sociale opgave, som altså disse “social-care-ticket-protokollater gjorde. Japanerne har særlige forudsætninger for at etablere sådanne komplementære/lokale protokollater med en stærk forankret og traditionsrig social bevidsthed.

    I Norge har man forsøgt med “samfunnstjeneneste”, hvor unge kan spare op til finansiering af deres studier ved at hjælpe gamle, eller gemme “point” til de selv når en livsfase, hvor de kan have brug for en hjælpende hånd – lidt inspireret af det japanske system.

    Der var sågar en lille byttetjeneste i Herlev, men den blev hurtigt skudt ned, og er idag kun en skygge af sig selv.

    Listen af eksempler er lang – der dog af visse diplomatiske hensyn ikke skal opremses her.

    Alt ialt et spændende og vigtigt emne, der som noget ekstra også kan føre til udvikling af en fælles bevidsthed og holdning til hvad “penge” er, og hvad “sociale mekanismer” er, og skaber tilsammen. Nogle opfatter i denne sammenhæng penge som udtryk for indgåelse af en aftale i forlængelse af en forhandling/drøftelse om samarbejdets form, ressourcer og mål. Disse aftaler fungerer bedst når de indgåes direkte imellem samarbejdsparterne, uden “mellemhandlere” – i denne sammenhæng optræder “skat” primært som en parasit, et asocialt system, der ofte står de groveste aftalebrud og -svigt ! Overordnet kommer dette til udtryk ved at kun ca 1/4 af det samlede nationale inddrevne skatteprovenue “returneres” i form af “modydelser”, gennem den velfærdsstat som skatteyderen møder på den ene eller anden måde. 3/4 af det samlede nationale skatteinddrevne provenue “forsvinder” altså i korruption, organiseret økonomisk kriminalitet af forskellig art, aftalebrud og -svigt “, på højeste plan”.
    Mennesker kan ikke undvære et fællesskab, og til det må alle bidrage efter evne, og nyde efter behov – men hvad med de “forsvundne” 75% af de inddrevne skattemidler ?
    Enten skal de erstattes/returneres eller komme til udtryk i en stadig udvikling og forbedring af velfærdsstaten ift idag ( det gør de ikke, tværtimod ) – eller også skal skatten nedjusteres til kun at være 1/3 af hvad den er idag. I praksis betyder det at “skat” idag medvirker til at skabe social ulighed, gennem tyveri og “kapital-allokering og -akkumulation”.

    SAM-FUND = FINDe SAMmen.

    Det økonomiske system som dominerer verden idag er faktisk det værst tænkelige, set ud fra samfundsmæssige helhedsbetragtninger.

    SAM-FUND = FINDe SAMmen.

Skriv et svar til marcohanuman Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.